کلوزهای بیمه کشتی

 

موسسات بیمه موظفند در این رشته که فاقد شرایط عمومی مصوب شورای‌عالی بیمه می‌باشد شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های خود را بر اساس مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا کلوزهای متعارف بین‌المللی صادر نمایند.
 

فهرست کلوزهای متعارف در بیمه‌های کشتی در بازار بیمه کشور:
 

۱.        کلوز ۲۸۴ (خسارت کلی، زیان همگانی، ۴/۳ مسئولیت تصادم)

۲.        کلوز ۲۹۴ (خطرات اضافی بدنه)

۳.        کلوز ۲۸۱ (شرایط جنگ و اعتصابات بدنه زمانی)

۴.        کلوز ۲۸۰ (شرایط بیمه زمانی بدنه شناور)

۵.        کلوز ۲۸۹ (شرایط بیمه زمانی بدنه شناور  فقط خسارت کلی)

۶.        کلوز۳۴۴ (شرایط بیمه زمانی بدنه شناور)

۷.        کلوز ۳۴۶ (شناورهای ماهیگیری)