کلوزهای بیمه هواپیما

 

موسسات بیمه موظفند در این رشته که فاقد شرایط عمومی مصوب شورای‌عالی بیمه می‌باشد شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های خود را بر اساس مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا کلوزهای متعارف بین‌المللی صادر نمایند.


فهرست کلوزهای متعارف بیمه‌های هواپیما در بازار بیمه کشور


۱.        بیمه‌نامه هواپیما- لندن (AVN۱C  ۲۱/۱۲/۹۸)

۲.        حق‌بیمه‌های معوق (AVN۵A)

۳.        شروط پرداخت حق‌بیمه (AVN۵A  ۱۷/۱۰/۹۶)

۴.        کلوز حذف و اضافه در بیمه‌نامه‌های بدنه (AVN۱۷A  ۰۱/۱۰/۹۶)

۵.        کلوز حذف و اضافه در بیمه‌نامه‌های مسئولیت (AVN۱۸A  ۰۱/۱۰/۹۶)

۶.        کلوز حذف و اضافه ترکیبی (AVN۱۹A  ۰۱/۱۰/۹۶)

۷.        کلوز حق‌بیمه برگشتی از محل Lay up هواپیماها (AVN۲۶  ۰۴/۰۲/۲۰۰۲)

۸.        کلوز حق‌بیمه برگشتی از محل Lay up هواپیماها (AVN۲۶A  ۰۴/۰۲/۲۰۰۲)

۹.        شرط استثنا آلودگی رادیواکتیو (AVN۳۸B)

۱۰.     شرط استثنا خطرات آلودگی صوتی، آلودگی و سایر خطرات تبعی (AVN۴۶B  ۰۱/۱۰/۹۶)

۱۱.     کلوز استثنائات جنگ،‌هواپیما ربایی و سایر خطرات تبعی (AVN۴۸B  ۰۱/۱۰/۹۶)

۱۲.     الحاقیه گسترش پوشش مسئولیت‌های هوایی (AVN۵۲E)

۱۳.     کلوز مسئولیت‌های غیر هوایی (AVN۵۹  ۰۱/۱۰/۹۶)

۱۴.     کلوز ارزش توافقی (AVN۶۱  ۰۱/۱۰/۹۶)

۱۵.     کلوز تداخل مسئولیت (AVN۶۳  ۰۱/۱۰/۹۶)

۱۶.     الحاقیه قرارداد تامین مالی/ اجاره شرکت هواپیمایی (AVN۶۷B  ۲۸/۰۹/۹۴)

۱۷.     کلوز مسئولیت خلبانان و خدمه پروازی (AVN۷۳  ۰۹/۰۲/۲۰۰۱)

۱۸.     کلوز جبران غرامت خلبانان (AVN۷۴  ۰۹/۰۲/۲۰۰۱)

۱۹.     کلوز پرداخت‌های تکمیلی (AVN۷۶  ۰۹/۰۲/۲۰۰۱)

۲۰.     کلوز شمول هزینه‌های پزشکی و دیگر هزینه‌های مرتبط (AVN۸۰  ۰۹/۰۲/۲۰۰۱)

۲۱.     کلوز مشارکت در منافع به شرط تمدید (AVN۸۸  ۰۹/۰۲/۲۰۰۱)

۲۲.     کلوز پوشش بهره‌بردار بی تقصیر (AVN۸۹  ۰۹/۰۲/۲۰۰۱)

۲۳.     کلوز استثنائات تشخیص تاریخ (AVN۲۰۰۰A  ۱۴/۰۳/۲۰۰۱)

۲۴.     کلوز پوشش تشخیص تاریخ (قابل اجرا در بیمه‌نامه‌های بدنه و مسئولیت) (AVN۲۰۰۱A  ۲۱/۰۳/۲۰۰۱)

۲۵.   کلوز پوشش تشخیص تاریخ (قابل اجرا در تمام بیمه‌نامه‌ها به جز بیمه‌نامه‌های مسئولیت) (AVN۲۰۰۱A  ۲۱/۰۳/۲۰۰۱)

۲۶.     کلوز تسویه موقت خسارت ۵۰/۵۰ (AVS۱۰۳  ۱۲/۱۰/۸۳)

۲۷.     کلوز استثناء محدوده جغرافیایی (LSW۶۱۷F  ۰۷/۲۰۰۵)

۲۸.     کلوز استفاده غیرمجاز (LSW۷۰۶  ۱۲/۱۹۹۳)

۲۹.     کلوز گروه سازمان هواپیمایی کشوری (LSW۷۰۸A  ۰۷/۱۹۹۴)

۳۰.     اعلامیه مسئولیت چندگانه (LSW۱۰۰۱  ۰۸/۱۹۹۴)