مکمل آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری (شماره ۶۸/۲)