ممنوعيت پرداخت درصدي از حق بيمه توسط شركت‌هاي بيمه به بيمه گذاران بزرگ