مصوبه ۲۹/۱۰/۸۷ هیأت وزیران

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز

موضوع تبصره ماده ۵ قانون بیمه شخص ثالث

ردیف

عناوین تخلف

۱

هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا ، حرکت بر روی یک چرخ و یا هرگونه حرکات در سطح راه‌ها و خیابان‌ها

۲

دور زدن در محل ممنوع

۳

عبور وسایل نقلیه از پیاده رو

۴

نقص سیستم روشنایی وسایل نقلیه در هنگام شب

۵

عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)

۶

سبقت غیر مجاز

۷

تجاوز از سرعت مجاز

۸

عبور از چراغ قرمز راهنمایی

۹

عدم رعایت حق تقدم عبور

۱۰

حرکت به طور مارپیچ در راه‌ها

۱۱

تجاوز یا انحراف به سمت چپ معابر

۱۲

عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه و یا عدم توجه به جلو

۱۳

گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع

۱۴

روشن نکردن چراغ هنگام شب و در موقع لزوم

۱۵

رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر( چراغ، لاستیک، فرمان، برف پاک‌کن و زنجیر چرخ)

۱۶

عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک، عینک، یا تجهیزات خاص

۱۷

مصرف مواد روان‌گردان و مشروبات الکلی