بخشنامه مسئوليت

 

ممنوعيت صدور ضمانت نامه تحت عنوان بيمه نامه اعتباري توسط شركتهاي بيمه (شماره ۲۰۷۶۸)

ممنوعيت صدور ضمانتامه توسط شركتهاي بيمه بازرگاني (شماره ۱۳۶۱۷)

الزام بيمه گر به جبران خسارت تا سقف تعهدات مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه (شماره ۱۲۳۴۲)

لزوم جلب موافقت بيمه مركزي در موارد صدور بيمه نامه يا انعقاد قرارداد بيمه اي در زمينه نضمين حقوق و عوارض گمركي در راستاي اجراي بخشنامه ۱۰۴۶۹ (شماره ۴۴

مجاز نبودن شركتهاي بيمه بازرگاني به صدور ضمانتامه تحت عناوين مسئوليت قراردادي و... (شماره ۹۱/۴۶۷۹۷)

ممنوعيت برگشت بخشي از حق بيمه در طول مدت اعتبار بيمه نامه به بيمه گذاران رشته مسؤليت متصديان حمل داخلي تحت عناوين مختلف از جمله تخفيفات، وام و .... به

لزوم رعايت كامل مفاد ماده ۳ آئين نامه شماره ۵۱ مصوب شوراي عالي بيمه در خصوص موضوع اعتبار سنجي (شماره ۸۵۶۹/۹۲)

الزام شركتهاي بيمه به رعايت شرايط عمومي مصوب شوراي عالي بيمه در بيمه نامه هاي داراي شرايط عمومي مصوب شوراي عالي بيمه و لزوم رعايت مجوزها و يا كلوزهاي

افزايش سقف پوشش بيمه اي در رشته بيمه اعتبار داخلي براي هريك از اعتبار گيرندگان حقيقي(۷.۵ميليارد ريال)و حقوقي(۷۰ ميليارد ريال) از ابتداي خرداد ماه سال

ابلاغ حداكثر كارمزد نمايندگان (اعم از حقيقي و حقوقي) و نرخ كارمزد اتكايي اجباري موضوع آيين‏نامه قرارداد بيمه تعهد پرداخت حقوق ورودي عبور كالاي خارجي (

ارائه خدمات مالي و جاني به شكل صندوق بيمه اي به جاي صدور بيمه نامه شخص ثالث(شماره ۹۵/۴۰۰/۲۱۲۸۲)

الزام شركت هاي بيمه به رعايت كامل مفاد ماده ۱۴ آئين نامه شماره ۸۰ و در صورت لزوم اصلاح متن كلوز بدون رائ دادگاه( شماره۹۵/۴۰۱/۳۷۷۵۴)