قانون کارت سبز

 

قانون الحاق دولت ایران

به سیستم بین‌المللی بیمه مسؤولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری زمینی

 در مقابل ‌شخص ثالث

‌مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶

‌ماده واحده- بیمه مرکزی ایران مجاز است دفتر ایرانی بیمه بین‌المللی مسؤولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی (‌کارت سبز) را در ‌تهران دائر کند و نسبت به الحاق آن دفتر به سیستم بین‌المللی بیمه مزبور اقدام نماید. ‌کلیه مؤسسات بیمه ایرانی مجاز به انجام عملیات بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ملزم به‌ قبول عضویت دفتر مزبور می‌باشند. ‌ترتیب اجرای این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۵ خرداد ماه ۱۳۵۶ در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ به تصویب مجلس سنا رسید.