عدم شركت بيمه‌گران در مناقصات با شروط و درخواستهاي غيرمتعارف