ضرورت تاييد صلاحيت داوطلبان تصدي سمت هاي مديريت در شركتهاي بيمه