حداقل سرمایه مؤسسات بیمه غیردولتیMOsavabeVaziran_2328