تعرفه تخفیف حق بیمه شخص ثالث

 

مصوب ۱۳۸۹.۱۲.۰۸ هیأت وزیران

ماده ۱- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف قانون: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب ۱۳۸۷

ب بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پ بیمه‌گر: هر یک از شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث از بیمه مرکزی را داشته باشند.

ت بیمه‌گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از مالک وسیله نقلیه یا متصرف آن که قرارداد بیمه موضوع این تصویب‌نامه را با بیمه‌گر منعقد می‌کند و متعهد به پرداخت حق‌بیمه مربوط است.

ث زیان‌دیده: هر شخصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون دچار زیان‌های بدنی یا مالی می‌شود.

ماده ۲– تعرفه حق‌بیمه وسایل نقلیه سواری شخصی که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت مجاز آن با احتساب راننده حداکثر شش نفر است به ازای هر هزارریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه‌گر برای هر نفر موضوع ماده (۴) قانون به شرح زیر تعیین می‌گردد:

نوع وسیله نقلیه                                                                      نرخ درهزار

الف کمتر از چهار سیلندر                                                              ۶/۳

ب چهار سیلندر                                                                            ۵

پ بیش از چهار سیلندر                                                                ۶/۵

تبصره ۱- نرخ حق‌بیمه برای وسایل نقلیه سواری چهارسیلندر پیکان، پراید و سپند پانزده درصد کمتر از نرخ سایر وسایل نقلیه چهار سیلندر می‌باشد.

تبصره ۲– نرخ حق‌بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، تاکسی، کرایه و مسافرکش شخصی درون‌شهری، بیست‌درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون‌شهری، سی‌وپنج درصد بیشتر از حق‌بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.

ماده ۳– تعرفه حق‌بیمه وسایل نقلیه‌ای که ظرفیت مسافرگیری آنها بیش از شش نفر بوده (استیشن، ون، مینی‌بوس و اتوبوس) و برای حمل و نقل عمومی مسافر به کار می‌روند به ازای هر هزارریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه‌گر برای هر نفر موضوع ماده (۴) قانون به شرح زیر تعیین می شود:

نوع و ظرفیت وسیله نقلیه                                                                         نرخ درهزار

الف وسیله نقلیه با ظرفیت هفت نفر با احتساب راننده                                        ۳/۱۰

(به ازای هر نفر مازاد بر هفت نفر و تا پانزده نفر، (۱۵/۰) در هزار به نرخ این بند اضافه می‌شود)

ب مینی‌بوس با ظرفیت شانزده نفر با احتساب راننده                                          ۲/۱۳

(به ازای هر نفر مازاد بر شانزده نفر و تا بیست و شش نفر، (۱/۰) در هزار به نرخ این بند اضافه می‌شود)

پ اتوبوس با ظرفیت بیست و هفت نفر با احتساب راننده وکمک‌راننده    ۲/۲۰

(به ازای هرنفر مازاد بر بیست‌وهفت نفر، (۴/۰) درهزار به نرخ این بند اضافه می‌شود)

تبصره به وسایل نقلیه موضوع این ماده که متعلق به بیمه‌گذار بوده و مخصوص جابجایی کارکنان آن باشد یا در صورتی که متعلق به مراکز آموزشی بوده و مخصوص حمل و نقل دانش آموزان و دانشجویان باشد و نیز به وسایل نقلیه عمومی شهری بیست‌درصد در حق‌بیمه مربوط تخفیف داده خواهد شد. وسایل نقلیه موضوع این تبصره صرفاً از یک نوع تخفیف می‌توانند استفاده کنند.

ماده ۴- تعرفه حق‌بیمه وسایل نقلیه بارکش که برای حمل بار به کار می روند به ازای هر هزارریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه‌گر برای هر نفر موضوع ماده (۴) قانون به شرح زیر تعیین می‌شود:

ظرفیت بارگیری                                                                                   نرخ درهزار

الف- تا یک تن                                                                                        ۴/۴

ب بیش از یک تن تا سه تن                                                                     ۳/۵

پ  بیش از سه تن تا پنج تن                                                                   ۷/۶

ت بیش از پنج تن تا ده تن                                                                      ۶/۸

ث  بیش از ده تن تا بیست تن                                                                 ۱۰

ج  بیش از بیست تن                                                                           ۶/۱۰

تبصره – در صورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود پنجاه درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل استفاده شود بیست و پنج درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

ماده ۵– تعرفه حق‌بیمه انواع موتورسیکلت بر اساس ظرفیت مجاز آن، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه گر برای هر نفر موضوع ماده (۴) قانون به شرح زیر تعیین می‌شود:

 

نوع موتورسیکلت                                                             نرخ درهزار

الف- موتور گازی                                                                  ۹/۰

ب- موتور دنده‌ای یک سیلندر                                                  ۱/۱

ج- موتور دنده‌ای دو سیلندر و به بالا                                        ۲/۱

د- موتور دنده‌ای دارای سه چرخ یا سایدکار                               ۳/۱

ماده ۶- تعرفه حق‌بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش‌نشانی با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.

ماده ۷– تعرفه حق‌بیمه انواع وسایل نقلیه کشاورزی، راه‌سازی و ساختمانی معادل پنجاه درصد حق‌بیمه وسایل نقلیه بارکش با ظرفیت بیش از یک تن تا سه تن و تعرفه وسایل نقلیه ویژه حمل زباله و خیابان پاک‌کن‌ها معادل پنجاه درصد حق‌بیمه وسایل نقلیه بارکش بیش از پنج‌تن تا ده تن مندرج در تعرفه موضوع ماده(۴) تعیین می‌شود.

ماده ۸– در صورت اتصال یدک به وسایل نقلیه موضوع این تصویب‌نامه، بابت اتصال هر یدک، پانزده درصد به حق‌بیمه مربوط اضافه می‌شود.

ماده ۹- در مورد وسایل نقلیه‌ای که برای تعلیم رانندگی به کار می‌روند پانزده‌درصد به حق‌بیمه مربوط اضافه می‌شود.

ماده ۱۰– در مورد وسایل نقلیه و موتورسیکلت‌هایی که برای مسابقات رانندگی به کار می‌روند به ترتیب پنجاه‌درصد و سی‌درصد به حق‌بیمه مربوط اضافه می‌شود.

ماده ۱۱– چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه بیش از پانزده سال گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال دو درصد و حداکثر ده درصد به حق‌بیمه مربوط اضافه می‌شود.

ماده ۱۲– در صورتی که در مدت بیمه، خسارتی از محل بیمه‌نامه پرداخت نشود ‌بیمه‌گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام‌ تجدید ‌بیمه‌نامه، تخفیف‌های زیر را در ‌حق‌بیمه مربوط اعمال نماید:

سال

دوم

سال

سوم

سال چهارم

سال پنجم

سال ششم

سال‌

هفتم

سال

‌هشتم

سال نهم

و بعد

۱۰%

۱۵%

۲۰ %

۳۰%

۴۰%

۵۰%

۶۰ %

۷۰ %

تبصره ـ در صورت انتقال قطعی مالکیت خودرو و تقاضای بیمه‌گذار برای انتقال تخفیف آن به خودروی مشابه دیگر، شرکت بیمه مجاز است حداکثر تا پایان مدت اعتبار بیمه‌نامه سوابق تخفیف خوروی منتقل‌شده را به خودرو مشابه دیگر متعلق به بیمه‌گذار انتقال داده و تخفیف مربوط را با کسر تخفیف مدت باقی‌مانده از بیمه‌نامه خودروی قبلی در بیمه‌نامه خودروی جدید اعمال نماید. حق‌بیمه خودروی منتقل‌شده در سررسید بیمه‌نامه بر اساس سوابق بیمه‌گذار جدید محاسبه خواهد شد.

ماده‌ ۱۳-‌ حق‌بیمه‌ آن‌ دسته‌ از بیمه‌گذارانی که‌ در مدت‌ اعتبار بیمه‌نامه‌ موجب‌ پرداخت خسارت‌ از محل بیمه‌نامه شوند هنگام ‌تجدید ‌‌بیمه‌نامه ، علاوه بر محدودیت از تخفیف‌های موضوع ماده ۱۲ بر مبنای حق‌بیمه سالانه به شرح جدول زیر افزایش می‌یابد:(لغو-طبق مصوبه )

خسارت

یک بار

دو بار

سه بار

چهار بار و بیشتر

خسارت مالی

۱۰ درصد

۲۰ درصد

۴۰ درصد

۸۰ درصد

خسارت بدنی

۲۰ درصد

۴۰ درصد

۶۵ درصد

۱۰۰ درصد

تبصره ۱ـ در صورتی که در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه ،  بیمه‌گر هم خسارت مالی و هم خسارت بدنی پرداخت نموده باشد اضافه نرخ بالاتر به حق‌بیمه مربوط اضافه خواهد شد.(لغو-طبق مصوبه )

 

تبصره ۲- چنانچه دارنده وسیله نقلیه با ارائه سند مالکیت آن ثابت نماید که یک یا چند خسارت قبل از انتقال قطعی مالکیت وسلیه نقلیه به وی صورت گرفته است از پرداخت حق‌بیمه اضافه مربوط به آن خسارت‌ها معاف خواهد بود. در صورتی که مالک قبلی وسیله نقلیه، متقاضی خرید بیمه‌نامه شخص ثالث برای وسیله نقلیه دیگر باشد حق‌بیمه اضافی دریافت نشده بابت خسارت وسیله نقلیه قبلی از وی دریافت خواهد شد.(لغو-طبق مصوبه )
ماده ۱۴- بیمه گر موظف است هنگام صدور بیمه نامه ، به ازای هر بار تخلف حادثه‌ساز وسیله نقلیه که طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در دوره یک‌ساله قبل از صدور بیمه‌نامه صورت گرفته باشد دو درصد و در مجموع شانزده درصد به حق‌بیمه مربوط اضافه نماید.

(لغو-طبق مصوبه )

ماده ‌۱۵ ـ نرخ های مندرج در این آیین نامه برای بیمه‌نامه های با مدت یک ساله می‌باشد چنانچه مدت اعتبار بیمه‌نامه کمتراز یک‌ سال باشد ‌حق‌بیمه‌ آن به‌ ترتیب زیر محاسبه خواهدشد:

مدت بیمه

حق‌بیمه برمبنای بیمه‌نامه یک‌ساله

تا ۵‌ روز

۵ درصد ‌ ‌

از ۶‌ روز تا ۱۵ روز

۱۰ درصد ‌ ‌

از ۱۶ روز تا ۳۰ روز

۱۵ درصد ‌ ‌

بیش از ۳۰ روز تا ۶۰ روز

۲۵ درصد ‌ ‌

بیش از ۶۰‌ روز تا ۹۰روز ‌

۳۰ درصد ‌ ‌

بیش از ۹۰ روز تا ۱۲۰ روز

‌۴۰ درصد ‌ ‌

بیش از ۱۲۰ روز‌ تا ۱۵۰ روز

‌۵۰ درصد ‌

بیش از ۱۵۰ روز‌ تا ۱۸۰ روز

۶۰ درصد ‌ ‌

بیش از ۱۸۰ روز‌ تا ۲۷۰ روز

۸۰ درصد ‌

بیش ‌از۲۷۰ روز تا۳۶۰‌ روز

۱۰۰ درصد ‌ ‌

تبصره ارائه بیمه‌نامه کمتر از یک‌سال برای وسیله نقلیه صفرکیلومتر و موتورسیکلت‌ها (اعم از صفرکیلومتر و کارکرده ) مجاز نمی باشد.

ماده ۱۶– چنانچه بیمه‌گذار بیمه‌گر جدیدی را برای تجدید بیمه‌نامه موضوع این آیین‌نامه انتخاب نماید بیمه‌گر جدید موظف است با توجه به سوابق قبلی وی و با توجه به مفاد این آیین‌نامه نسبت به محاسبه و دریافت حق‌بیمه مربوط اقدام نماید.

ماده ۱۷– تعرفه‌های موضوع این آیین‌نامه حداکثر نرخ‌های مجاز می‌باشد و بیمه‌گر می‌تواند بیمه شخص ثالث با نرخ‌های کمتر ارائه نماید. در هر حال مبنای ایفای تعهدات بیمه‌گر در مقابل زیان‌دیده، قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.

ماده ۱۸– در صورتی‌ که مؤسسه یا سازمانی متعهد شود که اقساط حق‌بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه متعلق به کارکنان خود و یا اقارب آنها را از حقوق آنان کسر و در وجه بیمه‌گر پرداخت نماید بیمه‌گر مجاز است حق‌بیمه سالانه را به اقساط دریافت نماید.

تبصره – سایر روش‌های فروش اقساطی بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط بیمه مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۹– فروش اجباری پوشش‌های مازاد بر میزان مقرر در ماده (۴) قانون ممنوع است ولی بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های بدنی و مالی بیش از حداقل یادشده، بیمه اختیاری (مازاد) تحصیل نماید.

ماده ۲۰– بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در قانون، خسارت زیان‌دیده را بدون لحاظ جنسیت و مذهب بر مبنای دیه مرد مسلمان (با رعایت مقررات) مربوط به ماه حرام و غیرحرام) تا سقف تعهدات بیمه‌نامه و با لحاظ تبصره‌های ماه (۴) قانون پرداخت نماید. تعرفه‌های حق‌بیمه موضوع این تصویب نامه با احتساب تعهدات موضوع این ماده تعیین شده است.

ماده ۲۱– در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رأی دادگاه شده است مبنای ایفای تعهدات بیمه‌گر در خصوص خسارت‌های بدنی، مبلغ ریالی دیه در زمان پرداخت آن (یوم‌الادا) می‌باشد. زیان‌دیده موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا ظرف پانزده روز بعد از قطعی شدن رأی ابلاغی به وی مراتب را به بیمه گر اعلام و برای دریافت خسارت مراجعه نماید. عدم مراجعه زیان‌دیده یا مقصر حادثه ظرف مهلت مذکور موجب افزایش تعهدات بیمه‌گر خواهد شد.

ماده ۲۲- بیمه‌گر مکلف است حقوق متعلق به صندوق تامین خسارت‌های بدنی، موضوع بندهای الف و ب ماده (۱۱) قانون را بلافاصله پس از دریافت از بیمه‌گذار، به حساب مربوط واریز نماید. مبنای محاسبه سهم صندوق بابت بند الف ماده( ۱۱ ) قانون، مجموع مبالغ دریافتی بیمه‌گر بابت پوشش تعهدات اجباری خواهد بود.

ماده ۲۳- بیمه مرکزی موظف است نسبت به کاهش تدریجی حداکثر تا پنجاه درصد کارمزد فروش و هزینه‌های صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بر مبنای کارمزدهای مصوب سال ۱۳۸۷ اقدام نماید.

ماده ۲۴– بیمه‌گر موظف است گزارش عملکرد بیمه شخص ثالث را هر سه ماه یک بار، طبق نمونه‌های ابلاغی از سوی بیمه مرکزی تهیه و به بیمه مرکزی ارسال نماید. بیمه مرکزی با توجه به اطلاعات دریافتی، پیشنهادهای مستند و اصلاحی لازم را برای تعدیل حق‌بیمه مربوط پس از تأیید شورای‌ عالی بیمه به هیأت‌وزیران ارائه می‌نماید.

ماده ۲۵– بیمه مرکزی ایران موظف است هر سال مبالغ ریالی حق‌بیمه‌های موضوع این تصویب‌نامه را به تفکیک انواع وسایل نقلیه محاسبه و به بیمه‌گر ابلاغ نماید. بیمه‌گر و نمایندگی‌های مربوط مکلفند جدول مبالغ حق‌بیمه را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.

ماده ۲۶- در صورت تخلف بیمه‌گر از مفاد این تصویب‌نامه، مطابق ماده (۲۸) قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قوانین تعزیراتی برخورد خواهد شد.

تبصره – در صورت افزایش نرخ حق‌بیمه توسط بیمه‌گر قبل از ابلاغ این آیین‌نامه، اقدام مقتضی توسط مراجع قانونی از جمله بیمه مرکزی و سازمان تعزیرات حکومتی به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۷– نرخ های موضوع این تصویب‌نامه شامل مبالغ موضوع بند “ب” ماده (۳۷) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران– مصوب ۱۳۸۹– نیز می‌باشد.

ماده ۲۸– این تصویب‌نامه از تاریخ ۱/۱/۹۰ لازم‌الاجرا خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ به تأیید مقام محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.

 ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده (۱۳) و تبصره‌های «۱» و «۲» آن و ماده (۱۴) تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت ۴۱۵۷۴ مورخ ۱۳۹۰.۰۲.۱۹

به پیوست رأی شماره ۹۰۲-۹۰۱-۹۰۰ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (۱۳) و تبصره «۱» و «۲» آن و ماده (۱۴) تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۰ (موضوع تعرفه حق‌بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث) که در روزنامه رسمی شماره ۲۰۲۳۱ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۳ نیز منتشر گردیده است، جهت اطلاع و ابلاغ به واحدهای تابعه ارسال می‌گردد.