تبادل اطلاعات بين بيمه مركزي و شركت هاي بيمه از طريق سامانه سنهاب بعنوان تنها درگاه رسمي