تأکید بر رعایت کامل الزامات مقرر در مواد ۱۹ و ۲۰ آیین نامه نامه شماره ۶۸