بیمه عیوب اساسی و پنهان

 

شرایط عمومی بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان‌های مسکونی

نامه شماره ۳۷۷۶ مورخ ۸۷.۰۲.۱۵ بیمه مرکزی

در اجرای جزو ۳ از بند ب ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر صدور گواهی پایان کار برای ساختمان‌های عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بیمه‌نامه کیفیت ساختمان (عیوب اساسی و پنهان ساختمان)، بیمه مرکزی ایران”شرایط عمومی بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان‌های مسکونی” و “دستورالعمل نحوه بازرسی، نظارت و ارزیابی بازرس فنی منتخب شرکت بیمه بر عملیات طراحی و ساخت و ساز ساختمان” را که حاصل جمع‌بندی نظرکارشناسان شرکت‌های بیمه می‌باشد تهیه و تدوین نموده است که برای اجرای آزمایشی طی یک دوره پنج ساله با شرایط زیر ابلاغ می‌نماید:

۱- آن شرکت مجاز می‌‌باشد در چارچوب قوانین و مقررات بیمه این طرح را به متقاضیان عرضه نمایند.

۲- مدت پوشش بیمه‌نامه ده سال پس از تاریخ شروع اعتبار آن خواهد بود.

۳- شرکت‌های بیمه مجازند سایر خطرات مربوط از جمله خطر زلزله را به عنوان پوشش‌های اضافی این بیمه‌نامه طبق نرخ و ضوابط مصوب شورای‌عالی‌بیمه ارائه نمایند.

۴- شرکت‌های بیمه موظفند از خدمات بازرس فنی به منظور ارزیابی و تصمیم‌گیری در مورد ریسک طبق دستور‌العمل پیوست بیمه‌نامه استفاده نمایند.

۵- اعمال حداقل نرخ بیمه ۵/۱ درصد مبلغ بیمه‌شده برای یک دوره ده ساله بر اساس ارزیابی بازرس فنی منتخب بیمه‌گر بلامانع می‌باشد.

۶- شرکت‌های بیمه موظفند خسارت ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان تحت پوشش را بدون‌ نیاز به اثبات تقصیر مسئول حادثه طبق شرایط بیمه‌نامه به ذی‌نفع پرداخت نمایند.

۷- شرکت‌های بیمه موظفند حداکثر دو ماه قبل از اتمام دوره آزمایشی گزارش عملکرد این طرح را به بیمه مرکزی ایران اعلام نمایند تا اقدام بعدی صورت گیرد.

اضافه می‌نماید این بیمه در دسته‌بندی بیمه‌های اموال قرار می‌گیرد و بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر می‌تواند پس از پرداخت خسارت به مسؤول حادثه (در صورت احراز) مراجعه نماید.

شرایط عمومی

بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان‌های مسکونی

فصل اول : کلیات

ماده ۱- اساس قرارداد

این بیمه‌‌نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ و پیشنهاد بیمه‌گزار (که جزو لاینفک بیمه نامه می‌باشد) تنظیم گردیده است و مورد توافق طرفین می‌باشد.آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه‌گزار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه‌گزار اعلام گردیده است جزو تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

ماده ۲. تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحات زیر صرف‌نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشند در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:

۱- بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و در ازای دریافت حق بیمه جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط این بیمه‌نامه به عهده می‌گیرد.

۲- بیمه‌گزار: شخص حقیقی یا حقوقی است که عملیات ساخت و ساز برای او انجام می‌شود و ساختمان را پس از اتمام تحویل می‌گیرد یا بعداً مالک خواهد شد یا نماینده قانونی هر یک از اشخاص مذکور که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد می‌کند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می‌باشد.

۳- ذی‌نفع: مالک ساختمان یا هر شخصی که بنا به درخواست مالک نام وی در این بیمه نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می‌گردد و یا هر شخص دیگری که بعداً مالک خواهد شد.

۴- حق‌بیمه: مبلغی است که در بیمه‌نامه مشخص شده و بیمه‌گزار موظف است آن را هنگام عقد بیمه‌نامه یا به ترتیبی که در بیمه‌نامه مشخص می‌شود به بیمه‌گر پرداخت نماید.

۵- سرمایه بیمه‌شده یا مبلغ بیمه:‌ سرمایه نهایی است که توسط بیمه‌گزار پس از تأیید بازرس فنی اعلام می‌شود و شامل هزینه‌های مربوط به کارهای سازه‌ای، سایر کارهای ساختمان، تخریب، پاکسازی و برداشت ضایعات و هزینه‌های حرفه‌ای ‌می‌باشد.

۶- موضوع بیمه: کل بنا یا هر ساختمان از بنا که مشخصات آن در این بیمه‌نامه درج شده است.

۷- فرانشیز: بخشی از هر خسارت که به عهده بیمه‌گزار است و میزان آن حداقل ۵ و حداکثر۱۰ درصد تعیین می‌گردد.

۸- گواهی پایان کار کلی ساختمان: گواهی یا گواهی‌های پایان کاری که مراجع ذی‌صلاح مبنی بر اتمام کار ساختمان صادر کرده باشند.

۹- مدت اعتبار بیمه‌نامه: پوشش این بیمه‌نامه از تاریخ صدور گواهی پایان کار کلی ساختمان آغاز و ده سال پس از آن تاریخ پایان خواهد یافت. مگر اینکه توافق دیگری صورت گیرد.

۱۰- سازه‌های اصلی ساختمان: کلیه سازه‌های باربر اصلی برای پایداری یا استحکام ساختمان مانند پیها، ستون‌ها، کف‌ها، تیرها، بادبندها و تمام دیوارها و سقف‌ها.

۱۱- سازه‌‌های جانبی ساختمان: اجزای غیر باربر ساختمان‌ها مانند پنجره‌ها، گچ‌کاری‌ها، کاشی‌کاری‌ها، کف پوش‌ها، درها، نازک‌کاری‌ها، فاضلاب‌های داخلی و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ثابت به استثنای مواردی که تحت عنوان سازه‌های اصلی تعریف شده‌اند.

۱۲- بازرس فنی: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از طرف بیمه‌گر وظیفه کنترل، بررسی و صدور گواهی تأیید آزمایشات، نقشهها، مقادیر کار و اسناد مشابه مربوط به ساختمان و یا هر موضوع مورد نیاز بیمه‌گر و دیگر مدارک مربوط به ساختمان به منظور ارزیابی و تعیین میزان ریسک تحت پوشش این بیمه‌نامه را به عهده دارند.

۱۳- عیوب اساسی و پنهان: هرگونه نقص در سازه‌های اصلی ساختمان ناشی از طراحی نادرست، ساخت معیوب، به کارگیری مواد و مصالح معیوب که در طی مدت اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام می‌شود و در زمان صدور گواهی پایان کار و گواهی تأیید بازرس فنی آشکار نشده باشد.

فصل دوم : خسارت‌ها و هزینه‌های تحت پوشش

ماده ۳. خسارت و هزینههای تحت پوشش

این بیمه‌نامه خسارات مالی ناشی از عیوب پنهان را به شرح زیر تأمین مینماید:

۱- ویرانی کل ساختمان یا خسارت وارده به ساختمان.

۲- هزینههایی که به منظور جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت صورت میگیرد.

۳- هزینههای لازم برای پاکسازی محل و برداشت ضایعات.

تبصره  پوشش این بیمه نامه منوط به نظارت بازرس فنی منتخب بیمه‌گر بر عملیات اجرایی ساختمان است. این نظارت از زمان شروع عملیات ساختمان آغاز می‌شود. نحوه نظارت، وظایف بازرس فنی و شرایط فنی ساختمان‌ها به موجب دستورالعملی به شرح پیوست خواهد بود.

فصل سوم : خسارت‌های مستثنا شده

ماده ۴. خسارت‌های زیر تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست:

۱- خسارت‌هایی که عمداً یا سهواً توسط بیمه‌گزار یا ذی‌نفع به موضوع بیمه وارد می‌شود.

۲- آسیب‌های ناشی از آتش‌سوزی یا انفجار به استثنای مواردی که آتش‌سوزی یا انفجار به طور مستقیم ناشی از خسارت تحت پوشش این بیمه‌نامه باشد.

۳- خسارت ناشی از سیل، آتش‌فشان، طوفان، صاعقه و همچنین زلزله مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.

۴- جنگ، تجاوز، عملیات تروریستی یا خراب کاری، انقلاب، شورش، توقیف، غصب (چه نظامی و چه غیر آن) و مصادره.

۵- خسارات مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.

۶- خسارات ناشی از رانش یا جابجایی زمین و همچنین نشست مگر اینکه ناشی از عیوب پنهان باشد.

۷- خسارت ناشی از ساختمان‌های مجاور، نشت لولههای آب و فاضلاب عمومی یا آب‌های زیرزمینی.

۸- هرگونه خطا، نقص یا اشتباه در طرح، اجرا یا مصالح مربوط به سازه‌های جانبی، تجهیزات‌، لوازم و اثاث یا اجزای خارجی ساختمان و نازک‌کاری.

۹- هرگونه تغییر در رنگ، نما، لکه شدن یا خرابی ظاهری و سطحی.

۱۰- خسارت‌های ناشی از تعمیرات، تغییرات و اضافات پس از تکمیل ساختمان مگر با اطلاع قبلی و موافقت کتبی بیمه‌گر.

۱۱- هر نوع خسارت ناشی از عایق‌کاری ساختمان، پشت بام، لوله‌های فاضلاب، مخزن یا تجهیزات تحت پوشش مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.

۱۲- هرگونه مالیات، عوارض، هزینه و جریمه ناشی از افزایش ارزش موضوع بیمه.

۱۳- خسارات ناشی از هر موضوعی که بازرس فنی کتباً به بیمه‌گذار ابلاغ نموده و یا در گواهی تأیید مقید به شرطی شده است مگر اینکه متعاقباً اصلاح شده و مورد تأیید بیمه‌گر نیز قرار گرفته باشد یا مستقیماً ناشی از آن نباشد.

۱۴- خسارت‌های ناشی از فرسودگی.

فصل چهارم : وظایف و تعهدات بیمه‌گزار

ماده ۵ . رعایت اصل حد اعلای حسن نیت

بیمه‌گزار مکلف است پرسش های کتبی بیمه‌گر را با دقت و صداقت و به طور کامل پاسخ دهد. هرگاه بیمه‌گزار در پاسخ به پرسش های بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری و یا عمداً اظهار خلاف واقع بنماید به نحوی که مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف واقع، موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد بیمه‌نامه از تاریخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود حتی اگر مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچ گونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه‌گزار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه‌گر می‌تواند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه نماید.

ماده ۶. اعلام تشدید خطر

هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت، وضعیت و یا کاربری موضوع بیمه به وجود آید که موجب تشدید خطر شود بیمه‌گزار موظف است به محض اطلاع، بیمه‌گر را آگاه سازد.در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه‌گر می‌تواند حق بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه‌گزار، بیمه‌نامه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است بیمه‌گر می‌تواند خسارت را به نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسب با خطر مشدد پرداخت کند.

ماده ۷. همکاری با بازرس فنی

بیمهگزار موظف است در چارچوب وظایف خود طبق “دستورالعمل نحوه بازرسی، نظارت و ارزیابی بازرس فنی منتخب شرکت بیمه بر عملیات طراحی و ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی ” با بازرس فنی منتخب بیمهگر همکاری نماید.

ماده ۸ . اعلام خسارت

بیمه‌گزار موظف است حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه یا خسارت به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه‌گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه‌گر برساند.

همچنین بیمه‌گزار موظف است مدارک مثبته و سایر اطلاعاتی که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته می‌شود را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد. در صورتی که بیمه‌گزار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد بیمه‌گر می‌تواند ادعای خسارت را رد کند مگر این که بیمه‌گزار ثابت کند که به واسطه امور غیر‌قابل‌اجتناب از عهده انجام آنها برنیامده است.

ماده ۹. جلوگیری از وقوع خطر و توسعه خسارت

بیمه‌گزار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می‌نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. در اولین زمان ممکن و حداکثر در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد و الا بیمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آن که بیمه‌گزار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است. مخارجی که بیمه‌گزار برای جلوگیری از توسعه خسارت می‌نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه‌گر خواهد بود ولی هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود برای حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می‌شود.

ماده ۱۰. خودداری از مصالحه

بیمه‌گزار جز با موافقت قبلی و کتبی بیمهگر مجاز به مصالحه و توافق با اشخاص ثالث در رابطه با حادثه موضوع بیمه نیست. عدم توجه به این شرط می‌تواند موجب محرومیت بیمه‌گزار از دریافت تمام یا بخشی از خسارت گردد.

ماده ۱۱. انتقال حقوق بیمه‌گزار به بیمه‌گر

بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام بیمه‌گزار خواهد بود و بیمه‌گزار موظف است از هر عملی که اقدام بیمه‌گر را علیه مسؤول خسارت مشکل و یا نا مقدور می‌سازد خودداری نماید. در غیر این صورت بیمه‌گر می‌تواند خسارت را پرداخت نکند یا در صورت پرداخت خسارت، حق استرداد آن را از بیمه‌گزار خواهد داشت.

ماده ۱۲. پرداخت حق‌بیمه

بیمه‌نامه با تقاضای بیمه‌گزار و قبول بیمه‌گر منعقد می‌شود ولی شروع تأمین و اجرای تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بیمه است. حق‌بیمه در تاریخ شروع پوشش بیمه‌نامه براساس کل سرمایه بیمه‌شده محاسبه و پس از کسر پیش پرداخت، به بیمه‌گر پرداخت می‌شود. در مدت سه ماه از تاریخ شروع بیمه‌نامه (یا هر مدتی که توافق شده باشد) بیمه‌گذار باید سرمایه نهایی بیمه‌شده را به بیمه‌گر اعلام و هرگونه حق‌بیمه اضافی را طی ۳۰ روز پس از اعلام بیمه‌گر پرداخت کند.

فصل پنجم : فسخ و انفساخ بیمه‌نامه

ماده ۱۳. فسخ بیمه‌نامه

در موارد زیر بیمه‌گر یا بیمه‌گزار می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ نماید:

الف) موارد فسخ از طرف بیمه‌گر

۱- در صورتی که بیمه‌گزار حق‌بیمه را به موقع نپردازد.

۲- در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد.

۳- چنانچه بیمه‌گزار سهواً از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام‌نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر مؤثر باشد.

ب) موارد فسخ از طرف بیمه‌گزار

۱- در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه‌گر حاضر به تخفیف در حق‌بیمه نشود.

۲- در صورتی که فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل متوقف شود.

۳- در صورتی که بیمه‌گزار به هر دلیل مایل به ادامه پوشش نباشد.

تبصره ۱ در صورتی که بیمه‌گزار متقاضی فسخ بیمه‌نامه باشد بیمه‌گر حق‌بیمه مدت استفاده شده از بیمه را به روش کوتاه‌مدت محاسبه و باقیمانده را پرداخت می‌کند.

تبصره ۲– تمام موارد فسخ از طرف بیمهگذار در صورت اخذ موافقت کتبی ذی‌نفع امکانپذیر میباشد. در این صورت، بیمهگر باید مراتب را علاوه بر بیمه‌گزار کتباً به اطلاع ذی‌نفع نیز برساند.

ماده ۱۴. انفساخ بیمه‌نامه

در صورتی که موضوع بیمه به علتی غیر از وقوع خسارات تحت پوشش این بیمه نامه از بین برود بیمه‌نامه منفسخ می‌گردد.

ماده ۱۵. نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بیمه

۱- چنانچه بیمه‌گزار یا بیمه‌گر بخواهند بیمه نامه را فسخ کنند باید مراتب را کتباً و رسماً به طرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع می‌شود.

۲- در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گر یا انفساخ بیمه‌نامه‌، حق بیمه مدت باقیمانده به صورت روز‌شمار محاسبه به بیمهگذار مسترد می‌گردد.

ماده ۱۶. انتقال مالکیت ساختمان

در صورت فوت بیمه‌گزار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل‌الیه کلیه تعهداتی را که به موجب بیمه‌نامه به عهده بیمه‌گزار بوده است در مقابل بیمه‌گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل‌الیه به اعتبار خود باقی می‌ماند. معهذا هر یک از بیمه‌گر یا ورثه یا منتقل‌الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت.بیمه‌گر حق دارد در ظرف ۳ ماه از تاریخی که منتقل‌الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه‌نامه را به خود می‌نماید عقد بیمه را فسخ کند.در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر خواهد بود. لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه‌گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می‌دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخت شود مسئول نخواهد بود. اگر ورثه یا منتقل‌الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر مسئول خواهد بود.

فصل ششم: نحوه تعیین و پرداخت خسارت

ماده ۱۷. نحوه تعیین مقدار خسارت

مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بیمه‌گر به ترتیب زیر تعیین می‌شود. (در صورت عدم توافق در مورد میزان خسارت طبق ماده ۲۱ عمل خواهد شد.)

الف) مبنای تصفیه خسارت، هزینه تعمیر قسمت صدمه‌دیده یا نوسازی، تعویض و یا تقویت آن قسمت است به نحوی که در شرایط قبل از وقوع خسارت قرار گیرد. در صورت لزوم هزینه تعمیر قسمتهای متأثر از عیوب پنهان نیز جبران خواهد شد. (هزینه‌های حرفه‌ای بیمه‌گزار نیز تحت پوشش می‌باشد)

ب) برای هزینههایی که به منظور جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت صورت میگیرد مبنای پرداخت عبارت است از هزینههای ترمیم و بازسازی برای جلوگیری از خرابی ساختمان در مدت اعتبار بیمه نامه.

در صورت موافقت بیمه گر در زمان عقد قرارداد، بیمه گر هزینه هرگونه تعمیر اولیه و موقت که بخشی از تعمیرات نهایی بوده و یا در جهت کاهش توسعه خسارت صورت پذیرفته شده باشد را پرداخت خواهد کرد.

تبصره – هزینه هرگونه تغییرات، اضافات و اصلاحات انجام گرفته به جز آنچه در بندهای الف و ب فوق نام برده شد در این بیمه‌نامه تحت پوشش نیست.

ماده ۱۸. مهلت و نحوه پرداخت خسارت

بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا اعلام رأی هیأت داوری یا دادگاه (موضوع ماده ۲۱) خسارت را پرداخت کند. حداکثر تعهد بیمه گر مربوط به هر قسمت مبلغی است که در بیمه‌نامه درج شده است مگر اینکه سقف تعهد بعداً از طریق الحاقیه تعدیل و حق‌بیمه اضافی آن نیز دریافت شده باشد. در هر حال فرانشیز و استهلاک به عهده بیمه‌گزار خواهد بود.

تبصره – در صورتی که سرمایه بیمه‌شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمه‌گر فقط به تناسب سرمایه بیمه‌شده با قیمت واقعی آن در روز حادثه مسؤول جبران خسارت خواهد بود.

فصل هفتم : سایر مقررات

ماده ۱۹. بیمه مضاعف

چنانچه ساختمان موضوع این بیمه‌نامه در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه، بدون قصد تقلب به موجب بیمه‌نامه دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور بیمه شده باشد در صورت وقوع خسارت‌های تحت پوشش، مسؤولیت بیمهگر به تناسب سرمایه بیمه‌شده که خود بیمه کرده با مجموع سرمایه بیمه‌شده میباشد.

ماده ۲۰. تغییر سقف تعهد بیمه‌گر

۱- پس از پرداخت هر خسارت مجموع سرمایه بیمه‌شده ، به میزان خسارت پرداخت‌شده تقلیل خواهد یافت. در این صورت بیمهگذار میتواند پس از تعمیر ساختمان با اخذ موافقت کتبی بیمهگر و پرداخت حق بیمه اضافی، سرمایه بیمه‌شده را به سقف اولیه بازگرداند.

۲- بیمه‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به طور کتبی از بیمه‌گر درخواست افزایش کل سرمایه بیمه‌شده را داشته باشد. در صورت موافقت، پوشش بیمه‌گر با سرمایه بیمه‌شده جدید از زمان پرداخت حق‌بیمه اضافی شروع خواهد شد.

ماده ۲۱. ارجاع به داوری

طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد یک داور مرضی‌الطرفین را انتخاب می‌کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می‌کند. داوران منتخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آرا اقدام به صدور رأی داوری می‌کنند. در صورتی که برای انتخاب داور سوم داوران به توافق نرسند هر یک از طرفین قرارداد می‌تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفین حق‌الزحمه داور انتخابی خود را می‌پردازد و حق‌الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می‌شود.

ماده ۲۲. مهلت اقامه دعوا

هرگونه ادعای ناشی از این بیمه نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان ، فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعای ناشی از این بیمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان می‌تواند یک دفعه توسط هر یک از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقیمانده مرور زمان یک سال اضافه خواهد شد.

جدول مشخصات بیمه‌نامه (پیشنهادی)

شماره بیمه‌نامه: ………………………………..

بیمه‌‌گر : …………………………………

بیمه‌گزار:……………………………………………

ساختمان بیمه‌شده: ………………….

نوع ساختمان: ……………………………………..

کاربری ساختمان: ……………………

بازرس فنی: ………………………………………..

کل سرمایه بیمه‌شده : ……………………….. ریال (شامل هزینه‌های ساخت و هزینه‌های حرفه‌ای در صورت ویرانی کل ساختمان)

حد تعهد بیمه‌گر

سرمایه بیمه شده

مبلغ

درصد

۱- ویرانی کل ساختمان یا خسارت وارده به ساختمان

………….. ریال

…%

۲- جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت

………….. ریال

۱۰% تا ۲۰%

۳- پاکسازی محل و برداشت ضایعات

………….. ریال

۵%

حق‌بیمه

پیش پرداخت حق‌بیمه

…………………………………. ریال

حق‌بیمه اضافی

…………………………………. ریال

کل حق‌بیمه

…………………………………. ریال

زمان‌بندی:

· تاریخ پیشنهاد: …………………………………………………………………..

· مدت اجرای عملیات ساختمانی: از ………………..تا …………………

· تاریخ صدور گواهی پایان کار کلی: ……………………………………..

· تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای: …………………………………………………

· مدت بیمه: ……………………………………………………………..

الحاقیه‌های ضمیمه در تاریخ شروع: نوع ………..تعداد ………..

دستورالعمل نحوه بازرسی، نظارت و ارزیابی بازرس فنی منتخب

شرکت بیمه بر عملیات طراحی و ساخت و ساز ساختمان

(موضوع ماده ۷ شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمانهای مسکونی)

۱- نظارت فنی:

نظارت فنی از زمان طراحی و شروع عملیات ساختمانی آغاز میشود و حداقل شامل موارد زیر میباشد:

۱-۱- بررسی نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی و سایر مدارک که جهت ارزیابی ریسک قبل از آغاز عملیات لازم است.

۲-۱- نظارت فنی بر محاسبات ، مشخصات عمومی و مراحل چندگانه کنترل توسط نظام مهندسی و شهرداری‌ها.

۳-۱-گزارشات تحقیق از محل،‌ مفهوم طراحی سازه، مشخصات مربوطه و نوع پوشش آن.

۴-۱- کنترل فرآیند اجرای عملیات ساخت و ساز.

۵-۱- حضور نماینده یا بازرس فنی منتخب بیمه‌گر در جلسه تحویل ساختمان.

۲ . وظایف بازرس فنی

بازرس فنی که توسط بیمه‌گر انتخاب میشود وظایف زیر به عهده دارد:

۱-۲- تهیه گزارش ارزیابی ریسک برای بیمه‌گر شامل تعریف ریسک و شرح کارهای تحت نظارت و موارد بیمه توأم با سایر گزارشات تکمیلی آن و ارزش کل سرمایه بیمه‌شده. این گزارش حداکثر سه ماه بعد از شروع کار تسلیم بیمه‌گر خواهد شد.

۲-۲- ارائه اطلاعات درخواستی به بیمه‌گر و در صورت لزوم هرگونه مدرک یا پرونده مورد نیاز بیمه‌گر.

۳-۲- مطلع‌کردن بیمه‌گر و ذی‌نفع بیمه‌نامه از عدم رعایت مقررات از جانب پیمانکاران و یا عیب و ایرادی که ممکن است ثبات و یا استحکام ساختمان را به خطر اندازد به ویژه هرگونه ایراد به عملیات اجرایی اصلی که میتواند باعث تعلیق بیمه‌نامه شود.

۴-۲- موارد زیر را فوراً به بیمه‌گر اطلاع دهد:

 عدم توجه بیمه‌گزار برای بر طرف نمودن ایرادهایی که به شرح فوق مورد اعتراض بازرس قرار گرفته است و باید با هزینه او رفع شود.

 تعلیق نظارت بر کل و یا بخشی از عملیات موضوع بیمه.

 هرگونه وضعیتی که باعث تشدید خطر شود به خصوص توقف کارها بیش از یک ماه، خسارت‌های وارده و ورشکستگی.

۵-۲- در صورتی که اسکان یا تحویل ساختمان قبل از تاریخ صدور گواهی پایان کار کلی ساختمان انجام شود موضوع را به اطلاع بیمه‌گر برساند.

۶-۲- تسلیم گواهی‌نامه ارزیابی تکمیل کارها همراه با ایرادات ساختمان به بیمه‌گر.

۳. معیارهای بازرسی:

معیارهای لازم برای انجام کلیه بازرسی‌ها وکنترل‌ها موضوع این دستورالعمل بر اساس مقررات ملی ساختمان، نقشه‌ها و محاسبات فنی، اجرایی و کیفیت مواد و مصالح ساختمانی مورد تأیید مؤسسه استاندارد و همچنین الزامات بیمه‌گر خواهد بود.

۴. شرایط فنی ساختمان موضوع بیمه

۱-۴- کلیه ساختمان‌ها براساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری‌ها ارزیابی و اجرا خواهد شد.

۲-۴- در صورت استفاده از مصالح جدید و یا بکارگیری فرآیند جدید درساختن بنا، تائیدیه مؤسسه استاندارد و مقررات ملی ساختمان در خصوص کیفیت آن توسط بازرس فنی کنترل و بیمه‌گر با صدور گواهی، موافقت خود را در مورد بیمه نمودن آن مصالح و یا فرآیند اعلام دارد. منظور از فرآیند جدید هرگونه فرآیندی است که در کارهای بنائی ، بتن ، بتن مسلح و یا سایر کارها تا بحال رایج نبوده است. مصالح جدید به مصالحی گفته می‌شود که تاکنون در ساختمان‌سازی به کار نرفته و برای اولین بار از آنها استفاده می‌شود.

۳-۴- در صورت لزوم بیمه‌گزاران/ پیمانکاران/ مجریان باید قطعات پیش ساخته و یا ترکیبات انجام گرفته را جهت آزمایش تخریب به بازرس فنی ارائه نمایند. اگر آزمایشات مقاومت غیر معمول لازم باشد بیمه‌گزار/ پیمانکار/ مجری باید هزینه آن را تقبل نماید.

۴-۴- ظرفیت تحمل خاک و وضعیت سازگاری فونداسیون توسط بازرس فنی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز آزمایشات بعدی انجام خواهد شد.

۵ . وظایف بیمه‌گزار

۱-۵- بیمه‌گزار باید موارد زیر را قبل از انعقاد قرارداد به بیمه‌گر یا نماینده او اعلام نماید:

نوع و ترکیب بناها.

روش‌ها و سبک‌های اجرا و تکنولوژی ساخت.

تاریخ شروع کارها و مدت زمان اجرا.

برآورد اولیه هزینه پروژه به تفکیک اجزای آن.

۲-۵. بیمه‌گزار ملزم به انجام اقدامات زیر است:

– قبل از آغاز عملیات، پرونده ساختمان اعم از نقشه‌های اجرایی، شرح برآورد مقادیر کار، مشخصات عمومی و تمام مدارک لازم و برنامه زمان‌بندی اجرای فعالیت‌های ساختمان و هرگونه تغییر در حین اجرا را بدون دریافت هزینه به بازرس فنی منتخب و یا نماینده بیمه‌گر تحویل دهد.

– اجازه دهد نماینده یا بازرس فنی منتخب بیمه‌گر به کارگاه دسترسی آزاد داشته باشد.

– پانزده روز قبل از شروع کارها و همچنین تحویل ساختمان بازرس فنی را مطلع سازد.

– در صورت انقضای قرارداد، گواهی پایان کار کلی را ظرف مدت یک ماه به بیمه‌گر ارائه دهد.