بیمه حوادث ضد امنیتی

دستورالعمل بیمه حوادث ضد امنیتی

نامه شماره ۵۰۱۰۵/۹۰ مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ بیمه مرکزی

بر اساس بند (ب) ماده (۲) مصوبه شماره ۷۵۹/۲۰-ر-س/ت۴۵۷۹۲ک

 مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹

وزرای عضو شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور

۱-    شرکت‌های بیمه مجازند در چارچوب دستورالعمل نحوه بیمه حوادث ضد امنیتی، در مناطق مشمول(موضوع بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل)، پوشش خطر حوادث ضد امنیتی را به‌عنوان خطر اضافی ضمیمه بیمه‌نامه‌های مرسوم از جمله مهندسی، آتش‌سوزی و … با نرخ حداکثر نیم‌درصد و در چارچوب شرایط عمومی رشته مربوط عرضه نمایند.

دوره اجرای آزمایشی این بخشنامه از تاریخ ابلاغ، یک سال شمسی است و شرکت‌های بیمه موظفند یک ماه قبل از اتمام دوره اجرای آزمایشی، گزارش عملکرد این بیمه را برای اتخاذ تصمیم به بیمه مرکزی ج.ا. ایران ارسال نمایند.

ماده۱: هدف

هدف و مقصود از اجرای این دستورالعمل تأمین امنیت روانی و جبران خسارت‌های مالی احتمالی ناشی از حوادث ضد امنیتی است که در مناطق غرب و شرق کشور حادث می‌شود.

ماده ۲: تعاریف

۱-۲ مناطق مشمول : استان‌های غرب و شرق کشور

۲-۲ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

۳-۲ بیمه‌مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۴-۲ حوادث ضد امنیتی: منظور از حوادث ضد امنیتی هرگونه احتمال از دست دادن یا کاهش سرمایه بر اثر حوادث با منشأ سیاسی است که در مناطق مشمول طرح رخ دهد.

۵-۲ بیمه‌گذار: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی(اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی که در مناطق غرب و شرق کشور فعالیت و سرمایه‌گذاری نموده و یا قصد انجام فعالیت و سرمایه‌گذاری دارند با تشخیص و تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط.

۶-۲ بیمه‌گر: کلیه شرکت‌های بیمه که دارای مجوز فعالیت از بیمه‌مرکزی می‌باشند و بیمه‌نامه حوادث ضد امنیتی را به هزینه دولت عرضه می‌نمایند.

۷-۲  بیمه‌نامه حوادث ضد امنیتی : قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق‌بیمه، خسارت وارده بر اثر حوادث ضد امنیتی به بیمه‌گذار را جبران می‌کند.

۸-۲  حق‌بیمه : مبلغی است که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تأمین و در ازای صدور بیمه‌نامه به بیمه‌گر پرداخت می‌گردد.

ماده ۳ معاونت مذکور موظف است حق‌بیمه این بیمه‌نامه را برای مناطق مشمول در بودجه سنواتی تأمین و تخصیص دهد.

ماده ۴- بیمه‌ مرکزی موظف است شرایط عمومی این بیمه‌نامه را تدوین و پس از تصویب شورای عالی بیمه به شرکت‌های بیمه ابلاغ نماید.

ماده ۵- بیمه‌گر موظف است در چارچوب شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه و قوانین و مقررات بیمه، بیمه‌نامه حوادث ضد امنیتی را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صادر نماید.

ماده ۶- هرگونه پرداخت خسارت از محل این بیمه‌نامه منوط به تأیید وقوع حوادث ضد امنیتی از سوی شورای تأمین استان خواهد بود.

ماده ۷- بیمه‌گر موظف است خسارت وارده را با همان ارزی که حق‌بیمه بر اساس آن دریافت شده پرداخت نماید.

ماده۸- این آیین‌نامه در ۸ ماده و ۸ بند تنظیم و پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه ‌مرکزی در تاریخ‌های ۱۸/۵/۹۰ و ۲۲/۵/۹۰ در دهمین جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق کشور بررسی و به تصویب رسید.