بهره برداری از کارتابل پاسخ به مغایرت های شاخص های نظارت فنی- سامانه سنهاب