آیین نامه اجرایی کارت سبز

 

(آیین‌نامه شماره ۷۳)

آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی

 بیمه مسؤولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری زمینی

 در مقابل شخص ثالث (کارت سبز)

 

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده واحده قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز) مصوب ۵/۳/۱۳۵۶، در جلسه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق را مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱-    تعاریف: دراین آیین‌نامه اصطلاحات و عبارت­های ذیل در معانی مشروحه مقابل آن به‌کار می‌روند:

۱-   قانون الحاق: قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی بیمه مسؤولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز) مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۵۶.

۲-     قانون بیمه اجباری شخص ثالث: قانون بیمه اجباری شخص ثالث درکشورهای عضو سیستم بین‌المللی بیمه کارت سبز

۳-   دفتر: دفتر ایرانی عضو سیستم بین‌المللی بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (کارت سبز) که در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان اداره کارت سبز فعالیت می‌کند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های آن بر عهده بیمه مرکزی می‌باشد.

۴-   عضو: هر مؤسسه بیمه ایرانی که مجاز به انجام عملیات بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث است و مجوز صدور کارت سبز از بیمه مرکزی را دارد.

۵- کارگزار خسارت: مؤسسه بیمه یا هر شخص حقوقی که از طرف یک یا چند عضو معرفی شده و پس از تأیید دفتر، مجاز می­شود امور ارزیابی خسارت­های ناشی از حادثه وسیله نقلیه دارای کارت سبز و تسویه آن را به نمایندگی از عضو یا اعضای مذکور انجام دهد.

۶- کارت سبز: گواهی­نامه بین‌المللی بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که عضو بر اساس نمونه مورد تأیید دفتر صادر و به بیمه‌گذار عرضه می‌نماید.

۷-  بیمه‌گذار: هر شخص دارای کارت سبز که مسؤولیت وی برای جبران خسارت مالی و بدنی وارده به شخص ثالث تحت پوشش قرار گرفته است.

۸- شخص ثالث: هر شخص زیان­دیده‌ای که به علت حادثه وسیله نقلیه دچار خسارت بدنی و یا مالی شده و مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث کشور محل وقوع حادثه، ثالث تلقی شود.

۹- وسیله نقلیه: هر نوع وسیله نقلیه موتوری موضوع کارت سبز که با قدرت موتور روی زمین (به جز ریل) حرکت کند و مشمول بیمه اجباری شخص ثالث کشوری باشد که در آنجا مورد استفاده قرار می‌گیرد،‌ بعلاوه انواع یدک و تریلر مجاز متصل به وسایل نقلیه مزبور.

۱۰- حادثه: هرگونه واقعه ناشی از وسیله نقلیه دارای کارت سبز و یا محمولات آن که باعث خسارت بدنی و یا مالی به اشخاص ثالث می‌شود و طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث کشور محل وقوع حادثه، تحت پوشش بیمه‌نامه باشد.

۱۱-    ادعای خسارت: هر ادعایی که زیان­دیده به منظور جبران خسارت مالی و یا بدنی مطرح کند و ناشی از حادثه باشد.

۱۲-   شورای دفاتر کارت سبز: نهاد مسؤول اداره عملیات سیستم بین­المللی کارت سبز که دفتر عضو آن است.

ماده ۲-   وظایف و تکالیف دفتر به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱- دستورالعمل‌های مربوط به شرایط اعطای مجوز و نحوه فعالیت اعضا و انتخاب کارگزاران خسارت را تدوین، ابلاغ و بر عملکرد اعضا نظارت نماید.

۲- مشخصه­های کارت سبز را مطابق مقررات مربوط تنظیم و به اعضا ابلاغ کند و اعضا موظفند که کارت سبز را طبق آن صادر نمایند.

۳-    بازپرداخت خسارت­هایی که طبق مقررات سیستم کارت سبز بر عهده اعضا می‌باشد را تضمین نماید.

۴-    به منظور بررسی و رفع مشکلات اجرایی حداقل سالی یک­بار جلسه‌ای با اعضا برگزار کند.

۵-    بر اجرای مقررات و دستورالعمل‌های مصوب شورای دفاتر کارت سبز نظارت نماید.

تبصره- دفتر می‌تواند بر شیوه‌های مورد عمل، امکانات اجرایی و کیفیت منابع انسانی و نرم‌افزاری عضو نظارت نماید.

ماده ۳-    وظایف و تکالیف عضو به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱-   آمار و اطلاعات و صورت­های حق‌بیمه و خسارات پرداخت شده و معوق و تغییرات حاصله مربوط به عملیات کارت سبز خود را طبق چارچوبی که دفتر اعلام می‌نماید تنظیم و هر سه ماه یک­بار برای دفتر ارسال نماید.

۲- در صورت بروز اختلاف با سایر اعضای دفتر و یا اعضای دفاتر سایر کشورها در مورد تفسیر یا اجرای مقررات کارت سبز و یا امور مربوط به تسویه خسارت، موضوع را به دفتر اعلام و طبق نظر دفتر عمل نماید.

۳- برای وصول مطالبات خود بابت انجام امور کارشناسی و تسویه خسارت طبق مقررات سیستم کارت سبز از سایر دفاتر کارت سبز و یا اعضای آنها اقدام نماید.

تبصره- عضو موظف است طبق مقررات سیستم کارت سبز حق‌الزحمه سایر دفاتر، اعضا و یا کارگزاران خسارت را پرداخت کند.

۴- سهم مشارکت خود مشتمل بر هزینه­های اجرای تضمین‌ها و تکالیفی که به موجب مقررات سیستم کارت سبز به عهده‌ دفتر قرار می­گیرد را در موعد مقرر به دفتر پرداخت نماید.

تبصره۱- بیمه مرکزی دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت سهم مشارکت و ضمانت اجرایی لازم را بر مبنای مقررات سیستم کارت سبز تدوین و ابلاغ می‌نماید.

تبصره۲- عضو باید تعهدات لازم را به منظور ضمانت حسن انجام تعهد و تسویه خسارت‌های کارت سبز به ترتیبی که بیمه مرکزی اعلام خواهد نمود نزد دفتر تودیع نماید.

ماده ۴- دفتر و هریک از اعضا موظفند رونوشت کلیه مصوبات، مکاتبات و گزارشات مفید و مؤثر در عملیات کارت سبز، دریافتی از شورای دفاتر و نیز سایر دفاتر کارت سبز و اعضای آنها را برای یکدیگر ارسال نمایند.

ماده ۵- حق‌بیمه کارت سبز برای انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شود.

تبصره– عضو می‌تواند حق‌بیمه کارت سبز را به ارز معتبر خارجی از بیمه‌گذاران دریافت نماید.

ماده ۶- عملیات بیمه کارت سبز حسب مورد تابع کلیه مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ می‌باشد.

ماده ۷- دفتر باید به محض اطلاع از وقوع حادثه در داخل کشور، مراتب را حسب مورد به دفتر یا عضو کشور ذی­ربط و کارگزار خسارت مربوط اعلام و با آنها همکاری لازم را به عمل آورد.

ماده ۸- در صورت عدم وجود کارگزار خسارت، دفتر می­تواند رسیدگی، تشخیص و تسویه خسارت زیان‌دیدگان ناشی از حوادث موضوع ماده ۷ را به یکی از اعضا واگذار و یا خود رأساً به آن رسیدگی نماید.

ماده ۹- در صورت وقوع حادثه در خارج از کشور، مسؤولیت تسویه و بازپرداخت خساراتی که توسط دفتر محل وقوع حادثه و یا عضو و یا کارگزار خسارت ذی­ربط به زیان­دیدگان حادثه پرداخت می­شود به عهده عضو صادرکننده کارت سبز خواهد بود.

ماده ۱۰- عضو موظف است در صورت دریافت اعلامیه و صورت­حساب خسارت، مبالغ ارزی و ریالی خسارت و هزینه‌های رسیدگی مربوط را حسب اعلام دفتر یا عضو ذی­ربط یا کارگزار خسارت مربوط بازپرداخت نماید. تأخیر در بازپرداخت خسارت طبق مقررات سیستم کارت سبز، مشمول جریمه خواهد شد.

ماده ۱۱- دفتر می‌تواند به عضوی که به وظایف، تکالیف و تعهدات خود عمل نمی‌نماید اخطار کتبی داده و در صورت ادامه وضعیت، مجوز صدور کارت سبز آن را تعلیق نماید. در هر صورت، عضو مکلف به ایفای تعهدات و اجرای تکالیف قبلی ناشی از صدور کارت سبز خود می‌باشد.

ماده ۱۲- سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرا یا نظارت بر اجرای این آیین‌نامه توسط بیمه مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.