بخشنامه اموال

 

تغییر میزان سرمایه/ تعهد مندرج در ماده 6 آیین نامه شماره 76

لزوم اخذ گواهینامه ثبت کشتی، گواهینامه های فنی و ایمنی و تاییدیه آغاز فرایند ابطال ثبت شناور ساقط شده

ممنوعيت صدور بيمه نامه به صورت "فرانتينگ" (شماره ۳۲۰۱۹)

ممنوعيت صدور بيمه‌نامه براي سازه‌هاي دريايي فاقد مجوز از سازمان بنادر و دريانوردي (شماره۹۰/۴۰۶۹۴)

لزوم اخذ استعلام از وزارت نفت جهت صدور بيمه‌نامه پروژه‌هاي عمراني(شماره ۹۱/۸۲۵۸)

در خصوص بيمه اجباري اموال منقول و غيرمنقول دولتي در برابر حوادث غيرمترقبه آيين نامه الزام دستگاه هاي اجرايي به اخذ پوشش هاي بيمه اي لازم(شماره ۹۱/۴۱۰۶

لزوم تكميل فرم پيشنهاد توسط بيمه‌گذار و انجام بازديد اوليه (شماره ۹۲/۱۸۳۶۳)

لزوم رعايت بند ۶ آيين‌نامه شماره ۷۶ و اخد مجوز صدور در رشته‌هاي بيمه اموال مازاد سقف‌هاي مقرر (شماره ۹۲/۲۱۲۰۳)

تعيين هزينه هر متر مربع زيربنا در بيمه عيوب اساسي و پنهان ساختمان (شماره ۹۲/۴۰۱/۳۱۵۸۳)

لزوم درج شماره و تاريخ ثبت سفارش (شماره ۹۳/۴۰۰/۲۲۳۷۲)

افزايش ميزان سرمايه / تعهد مندرج در ماده ۶ آيين نامه شماره ۷۶ ( شماره ۹۳/۱۰۰/۲۵۵۷۸)

نحوه ارائه پوشش آتش سوزي براي وثايق ملكي داراي بخش هاي عرصه و اعيان (شماره ۹۳/۶۰۰/۳۰۳۶۳)

صدور هر گونه الحاقيه براي بيمه نامه هاي باربري داراي ذي نفع (شماره ۹۳/۴۰۱/۷۰۰۵۷)

صدور هر گونه الحاقيه براي بيمه نامه هاي باربري داراي ذي نفع (شماره ۹۳/۴۰۱/۷۰۰۵۷)

مشاركت در منافع - ممنوعيت برگشت حق بيمه به بيمه گذاران و لزوم اخذ مجوز از بيمه مركزي (شماره ۹۵/۴۰۰/۳۶۱۰۰)

عدم تاييد شناورهاي فاقد گواهينامه ثبت

ابلاغ مصوبات در خصوص نحوه بيمه نمودن صرافي ها ، طلا فروشي ها و جواهر فروشي ها

تغییر ميزان سرمايه/تعهد مندرج در ماده 6 آيين‌نامه شماره 76

نحوه پرداخت خسارت کامل به شناورها