بخشنامه اشخاص

 

تصويب نامه هيات وزيران در مورد صدور بيمه عمر و حوادث كاركنان دولت و اصلاحيه آن

تأکید بر عقد قرارداد با واحدهای دارای پروانه کسب از اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک تهران

نحوه عقد قرارداد همکاری با دانش آموختگان گروه پزشکی و پیراپزشکی

عدم ارائه خدمات پرداخت بیمه برای مراکز فاقد مجوز کار با اشعه برای کلیه مراکز پرتو درمانی، پزشکی هسته ای و پرتو تشخیصی

درج صحیح اطلاعات بیمه شدگان قراردادهای درمان

خودداری از تبلیغات گمراه کننده/ اجرای آیین نامه شماره 71

تأکید بر رعایت کامل الزامات مقرر در مواد 19 و 20 آیین نامه شماره 68

تاکید بر لزوم اجرای آیین نامه شماره 2/ 68

تاکید بر رعایت ماده 4 آئین نامه 68

لزوم عدم ارائه خدمات بيمه به اتباع خارجي فاقد مجوز كار (شماره ۲۶۸۶۵)

نحوه صدور قرارداد بيمه عمر و احوادث كاركنان دولت بدون سقف سني (شماره ۱۴۶۰۷)

تفكيك حساب هاي معاملات بيمه ها زندگي (شماره ۹۲/۱۰۰/۴۶۰۸۵)

شيوه نامه اجرايي بسته نظارتي اجراي كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت (شماره ۹۳/۶۰۰/۴۲۸۲۴)

مصوبه هيات محترم وزيران (۷۴۴۵۰ / ت ۵۰۹۸۲ ) به انضمام كتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبت هاي سلامت در جمهوري اسلامي ايران (شماره ۹۳/۴۰۱/۴۳۲۰۹)

لزوم صدور بيمه نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به كشور بر اساس آيين نامه شماره ۷۷ مصوب شوراي عالي بيمه( شماره ۹۴/۴۰۱/۲۷۹۲۵)

افزايش سقف سرمايه بيمه خطر فوت (شماره ۹۵/۲۰۳/۳۲۹۲)

نحوه انعقاد قرارداد با شركت هاي كمك رسان خارجي و صدور بيمه نامه مسافران عازم به خارج (شماره ۹۵/۴۰۰/۵۹۱۷۵)

اعلام دلايل عدم پذيرش دستور بستري از سوي ماماهاي پروانه دار جهت بستري و زايمان طبيعي مادران باردار دربيمارستانهاي خصوصي و دولتي از سوي شركتهاي بيمه(شم

امکان اعلام متوسط بازدهی سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی پنج سال گذشته بیمه های زندگی شرکت