بخشنامه های اتومبیل

 

تبصره 1 ماده 6 آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

حداقل اقلام اطلاعاتی جهت درج در بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده

لزوم اعمال تخفيفهاي عدم خسارت متعلق به بيمه گذاران (شماره ۹۱/۴۸۲۱۸)

تكليف شركتها در پرداخت ماليات بر ارزش افزوده تعمير و تعويض قطعات خودرو (شماره ۹۱/۴۸۵۱۴)

اعلام حق بيمه مبناي محاسبه عوارض قانوني(وزارت بهداشت، رديف درآمدي ۱۶۰۱۱۱ و صندوق تامين)به شركتهاي بيمه(شماره ۹۱/۵۱۷۰۴)

اجراي ماده ۱۶ قانون بيمه شخص ثالث(شماره ۹۲/۷۳۸۷)

در خصوص تعهدات شركت بيمه در صورت متواري شدن راننده وسيله نقليه داراي بيمه نامه شخص ثالث (شماره ۹۲/۸۵۵۰)

بخشش جرايم عدم تمديد بيمه نامه شخص ثالث بعلت سرقت يا توقيف وسيله نقليه (شماره ۹۲/۴۰۱/۳۷۱۴۸)

بقاء اعتبار تبصره (۲) ماده (۴) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث علي رغم تصويب تبصره ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲(شماره ۹۲/۴۰۰/۵۸

صدور بيمه نامه شخص ثالث منوط به رويت سوابق و استعلام از سامانه سنهاب توسط شركتها (شماره ۹۲/۱۰۰/۵۹۴۱۴)

راي هيات عمومي ديوان عدالت در خصوص ابطال ماده ۱۳ و تبصره هاي ۱ و ۲ آن و ماده ۱۴ (موضوع تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث) (۹۳/۱۰۰

ظرفيت بارگيري وسايل نقليه باركش (شماره ۹۳/۴۰۱/۳۵۷۳۱)

ممنوعيت فروش اجباري پوشش مازاد تعهدات جاني به متقاضيان خريد پوشش مادزاد تعهدات مالي در بيمه نامه شخص ثالث (شماره ۹۳/۴۰۱/۴۲۴۰۵)

بند "د" تبصره ۱۴قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور ( سهم عوارض قانوني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از حق بيمه شخص ثالث ) (شماره ۹۴/۱۰۰/۴۰۹۷ )

پرداخت خسارت بيمه نامه بدنه اتومبيل بدون منوط نمودن به شكايت بيمه گذار از مقصر حادثه(شماره ۹۴/۴۰۱/۵۱۴۰)

بخشنامه در خصوص ميزان ديه از بين بردن طحال (شماره ۹۴/۲۰۵/۱۳۰۹۲)

ممنوعيت انعقاد قرارداد بيمه شخص ثالث خودروهاي صفر كيلومتر، في مابين شركتهاي بيمه و شركت هاي خودروساز و يا موسسات وابسته به آنها (شماره ۹۴/۱۰۰/۶۴۹۲۵)

بخشنامه رقم تعهدات مالي بدون نياز به كروكي سال ۱۳۹۵ (شماره۹۵/۴۰۱/۳۹۴۸)

صدور راي هيات تخصصي ديوان عدالت اداري مبني بر رد دعواي ابطال آيين نامه هاي شماره ۶۷ و۱/۶۷ مصوب شوراي عالي بيمه موضوع« بيمه حوادث راننده»(شماره ۹۵/۲۰۵/

ارائه خدمات مالي و جاني به شكل صندوق بيمه اي به جاي صدور بيمه نامه شخص ثالث(شماره ۹۵/۴۰۰/۲۱۲۸۲)

ماده ۴ «قانون ايمني راه‌ها و راه آهن» و ماده ۲۶ «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» / شخص ثالث(شماره ۹۵/۴۰۱/۳۷۰۱۷)

پرداخت ديات موضوع بند «ب» ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامي (شماره ۹۵/۱۰۰/۶۸۹۴۰)

تاريخ شرو ع بيمه نامه خودرو هاي ورود به مرز از ساعت صدور بيمه نامه (شماره ۹۶/۴۰۱/۱۸۸۳۱)

توقف صدور بيمه نامه هاي كوتاه مدت به صورت روزشمار/ شخص ثالث(شماره ۹۶/۴۰۱/۳۸۸۲۴)

آيين نامه نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث

بخشودگي جرائم بيمه ثالث ماشين آلات كشاورزي(شماره ۹۶/۴۰۰/۴۳۸۹۶)

ابلاغ آيين نامه اجرايي ماده ۳ قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث وسايل نقليه (شماره ۹۶/۱۰۰/۴۷۷۴۹)

ابلاغ تصويب نامه هيئت وزيران به شماره ۵۸۶۶۶/ت۵۳۶۳۶هـ - آيين نامه اجرايي ماده ۳۰ قانون شخص ثالث(شماره ۹۶/۱۰۰/۵۲۶۵۲)