آيين نامه قرارداد بيمه تامين تعهدات در رويه عبور داخلي كالا (شماره ۸۹)