آیین نامه تعرفه مازاد بیمه اختیاری شخص ثالث(۷۲و۷۲.۱)

 

آیین‌نامه شماره ۷۲ و مکمل های آن

آیین‌نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

 

شورای‌عالی بیمه در اجرای بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ “آیین‌نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” را مشتمل بر ۳ ماده به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱-حداکثر تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث معادل ۸۰ درصد تعرفه‌های مقرر در تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت (تعرفه حق‌بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث) تعیین می‌گردد.

ماده ۲-سایر ضوابط مربوط از جملهمیزان و نحوه اعمال تخفیف و یا افزایش حق‌بیمه، تابع تصویب‌نامه فوق‌الاشاره خواهد بود.

ماده ۳-این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ جایگزین آیین‌نامه تعرفه پوشش‌های مازاد مالی و بدنی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۸۶ (آیین‌نامه شماره ۵۶) می‌گردد.

 

 

آیین‌نامه شماره۷۲.۱

مکمل آیین­ نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل

 

شورای­عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۳.۰۹.۲۵به استناد ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، مقررات تعیین حق­ بیمه پوشش‌های بدنی و مالی بیمه اختیاری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را به شرح ذیل اصلاح نمود که بدینوسیله جهت اجرا ابلاغ می­شود:

۲-واد زیر را جایگزین مواد ۱ و ۲ آیین­ نامه شماره ۷۲ «آیین­ نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» و به عنوان مکمل آیین‌نامه مذکور (آیین­نامه شماره ۷۲.۱) تصویب نمود:

ماده ۱- مؤسسات بیمه مجازند با رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه شماره ۸۱ و عوامل مؤثر در ارزیابی ریسک نسبت به تعیین تعرفه حق‌بیمه هر یک از پوشش‌های بدنی و مالی بیمه اختیاری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اقدام نمایند.

ماده ۲- چنانچه بیمه­ گذار متقاضی خرید یکی از پوشش­ های بدنی یا مالی اختیاری باشد اجبار وی به خرید پوشش اختیاری دیگر ممنوع است.

ماده ۳- در صورتی که هر یک از بیمه­ گذاران بعد از افزایش قانونی مبلغ ریالی دیه اقدام به خرید الحاقیه نمایند این الحاقیه تا سقف تعهدات قانونی جدید مشمول ضوابط بیمه اجباری شخص ثالث خواهد بود.

ماده ۴- حق­ بیمه پوشش­ های اختیاری مالی یا بدنی صرف نظر از تغییرات مبلغ ریالی دیه تا پایان مدت اعتبار بیمه­ نامه تابع ضوابط حق­ بیمه پوشش­ های اختیاری بیمه شخص ثالث خواهد بود.

ماده ۵- مؤسسات بیمه موظفند حق­ بیمه هر یک از پوشش­های بدنی و مالی اختیاری را به صورت جداگانه در بیمه­ نامه شخص ثالث درج نمایند.

-این مصوبه از تاریخ ۱۳۹۳.۱۰.۱۵ لازم‌الاجرا است.