آیین نامه بیمه اعتبار صادرات کالا (شماره ۳۴)

 

آیین‌نامه شماره ۳۴

شرایط عمومی ‌بیمه‌نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ ‌حق‌بیمه آن

مصوب ۷۴.۳.۱

(با اعمال اصلاحات مصوب شورای عالی بیمه تا۸۶.۲.۲۶ )

الف – شرایط عمومی

فصل اول – کلیات

ماده ۱– اساس قرارداد

این ‌بیمه‌نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و براساس پیشنهاد کتبی ‌بیمه‌گذار تنظیم گردیده و هر گونه تغییری در آن به موجب الحاقیه‌های صادره خواهد بود. آن قسمت از پیشنهاد کتبی ‌بیمه‌گذار که مورد قبول ‌بیمه‌گر واقع نگردیده و کتباً به ‌بیمه‌گذار هم زمان با صدور ‌بیمه‌نامه اعلام شده جزو تعهدات ‌بیمه‌گر محسوب نمی‌گردد.

ماده ۲- تعاریف

۱-۲- ‌بیمه‌گر: ‌بیمه‌گر شرکت بیمه‌ایست که مشخصات آن در این ‌بیمه‌نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این ‌بیمه‌نامه به عهده می‌گیرد.

۲-۲- ‌بیمه‌گذار: ‌بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این ‌بیمه‌نامه است که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت ‌حق‌بیمه آن می‌باشد.

۳-۲- ذی‌نفع: هر شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این ‌بیمه‌نامه است که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد.

۴-۲- موضوع بیمه: تأمین مطالبات ‌بیمه‌گذار/ ذی‌نفع در رابطه با فروش کالای مذکور در ‌بیمه‌نامه می‌باشد.

۵-۲- فرانشیز: مبلغ و یا درصد معینی از خسارت می‌باشد که تحمل آن به عهده ‌بیمه‌گذار خواهد بود.

فصل دوم – شرایط

ماده ۳- اصل حسن نیت

‌بیمه‌گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌های ‌بیمه‌گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار ‌بیمه‌گر قرار دهد.

اگر ‌بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های ‌بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرارداد بیمه باطل و بلا‌اثر خواهد بود ولو این که مطالب کتمان‌شده و یا اظهارات خلاف واقع هیچ تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط ‌حق‌بیمه پرداختی ‌بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه ‌بیمه‌گر می‌تواند مانده ‌حق‌بیمه را نیز مطالبه نماید.

ماده ۴- تعهدات ‌بیمه‌گر

‌بیمه‌گر متعهد است آن قسمت از خساراتی را که به علت عدم وصول مطالبات ‌بیمه‌گذار از خریدار متوجه وی شده است جبران نماید مشروط بر این که ناشی از خطرات زیر بوده باشد.

۱-۴- ورشکستگی یا اعسار خریدار.

۲-۴- استنکاف خریدار از قبول کالای صادرشده مشروط بر اینکه کالای مذکور طبق پروفرما و یا استاندارد‌های مورد توافق صادر شده باشد.

۳-۴- خودداری خریدار از پرداخت برات در سررسید.

۴-۴- عدم پرداخت بهای کالا در سررسید مربوط.

۵-۴- تیره‌شدن یا قطع رابطه سیاسی با کشور خریدار به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سر رسید نشود.

۶-۴- اعمال سیاست‌های اقتصادی و محدودیت‌های وارداتی و یا ارزی درکشور خریدار که موجب عدم دریافت مطالبات ‌بیمه‌گذار گردد.

۷-۴- سلب مالکیت از خریدار کالا بر اثر ملی شدن و یا مصادره اموال به نحو ی که ‌بیمه‌گذار موفق به دریافت مطالبات خود نشود.

۸-۴- خسارات ناشی از وقوع جنگ یا حالت جنگ و یا هرگونه عملیاتی که به جنگ شباهت دارد در کشور خریدار اعم از این که جنگ اعلام شده یا نشده باشد.

۹-۴- خسارات ناشی از اعتصاب ، شورش و بلوا در کشور خریدار.

ماده ۵- حداکثر میزان تعهد ‌بیمه‌گر

حداکثر تعهد ‌بیمه‌گر از مبلغ مذکور در ‌بیمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۶- زمان تحقق خسارت

۱-۶- در مورد ورشکستگی و یا اعسار خریدار پس از احراز آن .

۲-۶- در مورد خودداری خریدار از پرداخت قیمت کالای حمل‌شده شش ماه پس از تاریخ سررسیدپرداخت .

۳-۶- در مورد استنکاف غیر موجه خریدار از قبول کالای صادرشده یک ماه پس از تاریخی که با موافقت ‌بیمه‌گر کالا مجدداً فروش رفته یا ترتیبی برای برگشت یا انتقال آن به محل دیگر داده شده باشد.

۴-۶- در موردی که خسارت وارده ناشی از ممانعت یا تأخیر در انتقال قیمت کالا از کشور خریدار بوده و موجبات آن از حیطه اختیار خریدار و ‌بیمه‌گذار خارج باشد، سه ماه پس از تودیع قیمت کالای مزبور به صورت سپرده غیر قابل برگشت در یکی از بانک‌های مورد قبول ‌بیمه‌گر.

۱-۴-۶- چنانچه تودیع سپرده فوق‌الذکر به تشخیص ‌بیمه‌گر به موجب قوانین و مقررات جاری در کشور خریدار امکان‌پذیر نباشد، چهار ماه پس از سررسید پرداخت.

۵-۶- در سایر موارد پس از انقضا چهار ماه از تاریخ تحقق خطری که موجب بروز خسارت شده است.

۱-۵-۶- علیرغم مهلت‌های مقرر در این ماده در موارد زیر زمان تحقق خسارت به ترتیبی که برای هر مورد مقرر شده است می‌باشد.

۱-۱-۵-۶- در صورتی که خریدار خود را در عدم پرداخت قیمت کالا محق بداند و این امر مورد قبول ‌بیمه‌گذار نباشد و یا در هر مورد دیگری که حل اختلاف بین خریدار و ‌بیمه‌گذار به دادگاه صلاحیت‌دار و یا سایر مراجع پیش‌بینی‌شده در قرارداد احاله شده باشد پس از صدور حکم قطعی به نفع ‌بیمه‌گذار از مراجع مزبور.

۲-۱-۵-۶- در هر مورد که به موجب شرایط قرارداد فروش یا قانون کشور خریدار ترتیبات خاصی برای مطالبه خسارت و یا استیفای حقوق ‌بیمه‌گذار پیش‌بینی شده باشد براساس ترتیبات مذکور.

ماده ۷- محاسبه خسارت

۱-۷- خسارت براساس مبلغ و شرایط قرارداد و نرخ تسعیر مقرر در شرایط خصوصی و تا میزان تعهد شرکت محاسبه و پس از کسر فرانشیز پرداخت خواهد گردید.

۱-۱-۷- هرگاه در قرارداد فروش شرط شده باشد که عدم پرداخت بخشی از قیمت کالا در سررسید مقرر موجب حال شدن بقیه طلب فروشنده می‌شود چنین شرطی در زمان پرداخت خسارت نسبت به ‌بیمه‌گر بی‌اثر است مگر اینکه شرط خلاف آن در ‌بیمه‌نامه ذکر گردیده باشد.

۲-۷- مبالغ زیر نیز در محاسبه خسارات منظور و پرداخت می‌گردد.

۱-۲-۷- هزینه حمل مجدد کالا در صورتی که کالای صادره به علت استنکاف غیرموجه خریدار از قبول آن با موافقت ‌بیمه‌گر به محل دیگری منتقل یا مرجوع گردد.

۲-۲-۷- مبلغی که خریدار خود را در عدم پرداخت آن محق دانسته در صورت صدور رأی مراجع ذی‌صلاح مبنی بر محق نبودن خریدار.

۳-۲-۷- مخارجی که ‌بیمه‌گذار برای جلوگیری از تحقق یا توسعه خسارت و یا وصول مطالبات خود می‌نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده ‌بیمه‌گر خواهد بود. هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبور یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف طبق مقررات ماده ۲۰ این ‌بیمه‌نامه خواهد بود.

ماده ۸- زمان پرداخت خسارت

‌بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از زمان تحقق خسارت و تعیین میزان آن نسبت به تصفیه آن در وجه ‌بیمه‌گذار یا ذی‌نفع اقدام نماید.

ماده ۹- وظایف ‌بیمه‌گذار

۱-۹- مشخصات کامل قرارداد مربوط به این ‌بیمه‌نامه را در اختیار ‌بیمه‌گر قرار دهد.

۲-۹- کلیه اطلاعات خود را که ممکن است در ارزیابی خطر مؤثر باشد از جمله هرگونه اطلاعی که از سوابق بازرگانی خریدار دارد به منظور بررسی و ارزیابی دقیق خطر به آگاهی ‌بیمه‌گر برساند و فرم پیشنهاد بیمه را با دقت تکمیل نماید.

۳-۹- هرگونه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به قرارداد فروش را که مورد درخواست ‌بیمه‌گر باشد به وی تسلیم دارد.

۴-۹- ‌بیمه‌گذار موظف است کلیه تدابیر و اقدامات لازم و مناسب را برای محافظت کالای موضوع قرارداد و به منظور حفظ حقوق ‌بیمه‌گر علیه بدهکاران و یا هر شخص دیگری، معمول داشته و در صورت درخواست ‌بیمه‌گر در مهلت‌های قانونی اقدامات لازم حقوقی مانند واخواست و غیره را انجام دهد.

۵-۹- بدون اخذ موافقت کتبی ‌بیمه‌گر تغییراتی در قرارداد نداده و یا سررسید پرداخت و یا مهلتی را تمدید ننماید. موافقت و یا مصالحه و یا هر اقدام دیگری در رابطه با طلب مورد تضمین و یا وثایق و تأمین‌های وابسته به آن به عمل نیاورد و یا به طور جزیی یا کلی از طلب یا وثایق و تأمین‌های وابسته به آن صرف‌نظر نکند و یا آن را به دیگری واگذار ننماید.

۶-۹- چنانچه مشکلاتی در اجرای قرارداد فروش کالا به خریدار از قبیل تنظیم اسناد و تسلیم مدارک مربوط به حمل و یا تحویل کالا بروزکند حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ اطلاع مراتب را به آگاهی ‌بیمه‌گر برساند.

۷-۹- حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع از هر واقعه‌ای که ممکن است باعث تشدید خطر مورد تعهد شود و به طور کلی هر واقعه‌ای که طلب مورد تعهد را تهدید کند باید ‌بیمه‌گر را کتباً آگاه سازد.

۸-۹- در صورتی که پس از انقضای یک ماه از سررسید پرداخت نتواند قسطی را وصول کند نظر خود را در باره علت توانایی بدهکار در پرداخت اقساط به ‌بیمه‌گر اعلام داشته و چنانچه متعاقب چنین وضعیتی وجهی وصول کند بلافاصله ‌بیمه‌گر را آگاه سازد.

۹-۹- دستوراتی را که ‌بیمه‌گر به منظور جلوگیری یا کاهش خسارت می‌دهد به اجرا در آورده و در صورتی که ‌بیمه‌گر لازم بداند قرارداد را ادامه ندهد.

۱۰-۹- چنانچه در طول مدت حمل کالا ‌بیمه‌گذار از بروز عوامل زیر در کشور خریدار مطلع شود بایستی بلافاصله از تحویل کالای در حال حمل جلوگیری کرده و حمل دیگری به آن کشور انجام ندهد مگر با موافقت کتبی ‌بیمه‌گر.

۱-۱۰-۹- کشور خریدار ورود کالای موضوع قرارداد را ممنوع کرده باشد.

۲-۱۰-۹- کشور خریدار دستور توقیف کالا را داده باشد.

۳-۱۰-۹- هر رویداد دیگری درکشور خریدار که ممکن است منجر به تحقق خسارت گردد.

۱۱-۹- ‌حق‌بیمه مقرر را به ترتیب پیش‌بینی‌شده در شرایط خصوصی پرداخت نماید.

۱۲-۹- حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ اطلاع از وقوع خسارت مراتب را با مدارک و اسناد مثبته‌ای که نشان دهنده میزان خسارت مورد ادعاست در اختیار ‌بیمه‌گر قرار دهد.

۱۳-۹- کلیه اقدامات مقتضی و ضروری یا هرگونه اقدامی که مورد درخواست ‌بیمه‌گر باشد (از جمله اقدامات قانونی ) را به منظور وصول مطالبات از خریدار یا ضامن خریدار یا هر شخص دیگری که بتوان مطالبات را از وی وصول کرد به عمل آورد.

۱۴-۹- در صورتی که متعاقب دریافت خسارت از ‌بیمه‌گر وجهی از خریدار یا ضامن وی یا از محل دیگری بابت قراردادی که خسارت مربوط به آن است دریافت نموده باشد باید کل مبلغ دریافتی را به ‌بیمه‌گر پرداخت کند.

۱۵-۹- ‌بیمه‌گذار پس از تصفیه خسارت کلیه حقوق خود را اعم از عین و منافع (اصل و بهره) قانونی نسبت به قراردادی که خسارت مربوط به آن است تا میزان خسارت دریافتی به ‌بیمه‌گر منتقل کرده و ‌بیمه‌گر می‌تواند به هر نحوی که لازم بداند نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید.

بنابر این ‌بیمه‌گذار مکلف است:

۱-۱۵-۹- کلیه حقوق خود نسبت به قراردادی که خسارت مربوط به آن را دریافت می‌دارد همزمان و به صورت کتبی به ‌بیمه‌گر واگذار نماید.

۲-۱۵-۹- کلیه اسناد مربوط به کالایی که بابت آن خسارت پرداخت شده است را به ‌بیمه‌گر واگذار و منتقل نماید.

۳-۱۵-۹- کلیه وثایق یا تضمین‌های مربوط به قرارداد را تحویل ‌بیمه‌گر دهد و یا به ‌بیمه‌گر واگذار کند.

ماده ۱۰- فسخ و بطلان ‌بیمه‌نامه

چنانچه ‌بیمه‌گذار یا نماینده او در مو قع عقد قرارداد با قصد تقلب ارزش کالا را اضافه بر قیمت عادله اعلام کرده باشد عقد بیمه باطل و ‌حق‌بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.

۱-۱۰- هرگاه ‌بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر ‌بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکور تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که ‌بیمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه ‌بیمه‌گر می‌تواند مانده ‌حق‌بیمه را نیز مطالبه نماید.

۲-۱۰- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود. در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود ‌بیمه‌گر حق دارد یا اضافه ‌حق‌بیمه را از ‌بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ، ‌بیمه‌گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به ‌بیمه‌گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به ‌بیمه‌گذار شروع می‌شود و ‌بیمه‌گر باید اضافه ‌حق‌بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به ‌بیمه‌گذار مسترد دارد. در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخت شده باشد تقلیل خواهد یافت.

ماده ۱۱- تغییر مالکیت

در صورتی که فروشنده یا خریدار در قرارداد تغییر یابد مراتب می‌بایستی در اسرع وقت به اطلاع ‌بیمه‌گر برسد و در هر حال انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت کتبی ‌بیمه‌گر خواهد بود.

ماده ۱۲- تشدید خطر

هرگاه ‌بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن عقد بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود ‌بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی‌گشت باید ‌بیمه‌گر را بلافاصله از آن مطلع کند– اگر تشدید خطر در نتیجه عمل ‌بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به ‌بیمه‌گر اعلام کند. در هر دو مورد مذکور فوق ‌بیمه‌گر حق دارد اضافه ‌حق‌بیمه را معین نموده به ‌بیمه‌گذار پیشنهاد کند و در صورتی که ‌بیمه‌گذار حاضر به قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل خود ‌بیمه‌گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند. در صورتی که ‌بیمه‌گر پس از اطلاع از تشدید خطر به نحوی از انحا رضایت به بقای قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از ‌بیمه‌گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی‌تواند به مراتب مذکور استناد کند. وصول اقساط ‌حق‌بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه دلیل بر رضایت ‌بیمه‌گر به بقا قرارداد می‌باشد.

ماده ۱۳- اصل بیمه مضاعف

اگرتمام یا قسمتی از خطرات تحت پوشش این ‌بیمه‌نامه به موجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد ‌بیمه‌گر دیگری بیمه شده باشد ‌بیمه‌گذار ملزم است مراتب را بدون تأخیر و با ذکر نام ‌بیمه‌گر و مبلغ بیمه‌شده به اطلاع ‌بیمه‌گر برساند. در این صورت مسؤولیت ‌بیمه‌گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه‌شده می‌باشد مگر آن که در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده ۱۴- آخرین نشانی

کلیه مکاتبات بایستی با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده از سوی ‌بیمه‌گر و ‌بیمه‌گذار ارسال گردد.

فصل سوم – استثنائات و سایر مقررات

ماده ۱۵- استثنائات

موارد زیر در تعهد ‌بیمه‌گر نمی‌باشد:

۱-۱۵- عدم اجرای قرارداد فروش و یا یکی از شرایط آن به وسیله ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا شرکای وی مگر اینکه عدم اجرای آن بنا به تصمیم دولت و یا دستور ‌بیمه‌گر باشد که در این صورت نیز، تعهد ‌بیمه‌گر فقط به میزان ارزش کالای صادره یا خدمات انجام شده می‌باشد.

۲-۱۵- عدم انجام وظایفی که طبق مقررات صادرات و واردات ایران به عهده ‌بیمه‌گذار محول بوده است.

۳-۱۵- عمد ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا کارگزاران وی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم موجب بروز خسارت شده باشند.

۴-۱۵- خسارات ناشی از عدم دریافت مجوز ورود کالا و انتقال قیمت آن و رعایت سایر مقررات و تشریفات لازم .

۵-۱۵- قراردادی که طبق آن کالا باید به کشوری غیر از کشور خریدار صادر شود و یا قیمت کالا از کشوری غیر از کشور خریدار دریافت شود مگر اینکه موافقت قبلی ‌بیمه‌گر جلب شده باشد.

۶-۱۵- قراردادی که به موجب آن اجازه ورود کالا به کشور خریدار و یا دریافت قیمت آن مشروط به ورود کالای دیگر از سایر کشورها شده باشد.

۷-۱۵- قراردادهایی که مدت پرداخت قیمت کالای موضوع آن بیش از ۱۸۰ روز از تاریخ حمل کالا باشد مگر اینکه موافقت قبلی ‌بیمه‌گر اخذ شده باشد.

۸-۱۵- خسارت وارد به کالای فروخته شده در صورتی که حین حمل خسارت ببیند یا از بین برود، ‌بیمه‌گرتعهدی درجبران خسارت وارده به کالا و یا عدم پرداخت بهای آن توسط خریدار نخواهد داشت.

۹-۱۵- قرارداد منعقده با خریداری که با ‌بیمه‌گذار منافع مشترک داشته باشد مگر با موافقت کتبی ‌بیمه‌گر.

۱۰-۱۵- نوسانات نرخ ارز مگر آن که خلاف آن شرط شده باشد.

۱۱-۱۵- خسارات ناشی از عدم تطبیق کالای ارسالی با سفارش خریدار.

۱۲-۱۵- خسارات ناشی از عیب ذاتی کالا.

ماده ۱۶- اسقاط تعهد ‌بیمه‌گر

هرگونه اظهار و عمل خلاف از سوی ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان وی که به قصد گمراهی ‌بیمه‌گر صورت گیرد و همچنین عدم انجام هر یک از تعهدات مقرر در این ‌بیمه‌نامه از طرف ‌بیمه‌گذار موجب اسقاط تعهدات ‌بیمه‌گر خواهد شد بدون این که این امر تاثیری در تعهدات ‌بیمه‌گذار از جمله پرداخت ‌حق‌بیمه مقرر داشته باشد.

ماده ۱۷- مهلت اقامه دعوا

طرح هرگونه ادعای خسارتی بعد از گذشت دو سال از زمان تحقق خسارت مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۸– واگذاری حقوق

‌بیمه‌گذار حق انتقال حقوق و منافع ناشی از ‌بیمه‌نامه‌ای که بنام اوصادر شده است را ندارد مگر با موافقت قبلی ‌بیمه‌گر.

ماده ۱۹- اصل قائم‌مقامی

کلیه حقوق ‌بیمه‌گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسؤولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده به ‌بیمه‌گر منتقل می‌گردد.

ماده ۲۰- حل اختلاف

در صورتی که بین ‌بیمه‌گر و ‌بیمه‌گذار درباره این ‌بیمه‌نامه اختلافی بروز کند که از طریق مسالمت آمیز و یا ارجاع امر به کارشناس واحد مرضی‌الطرفین فیصله نیابد حل اختلاف به هیأتی از کارشناسان که به ترتیب زیر تعیین می‌شوند ارجاع می‌شود.

۱-۲۰- هر یک از طرفین یک نفر کارشناس تعیین و کتباً به طرف دیگر معرفی می‌کند کارشناسان مزبور کارشناس دیگری را به عنوان سرکارشناس تعیین خواهند کرد.

۲-۲۰- رأی هیأت کارشناسی با اکثریت آرا معتبر و لازم الاجرا است و قبل از صدور رأی کارشناسی هیچ دعوایی در خصوص ‌بیمه‌نامه در مراجع قضایی قابل طرح نمی‌باشد.

۳-۲۰- در صورتی که هر یک از طرفین در مدت سی روز داور خود را تعیین ننماید و یا داوران در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرفین حق مراجعه به مقامات ذیصلاح را خواهند داشت.

۴-۲۰- هر یک از طرفین پرداخت حق‌الزحمه کارشناس اختصاصی خود و نیمی از حق‌الزحمه سرکارشناس را به عهده دارد.

ب – تعرفه (۲۵/۲/۸۶– ۱/۳۴)

ماده ۱- در مواردی که خریدار یا ضامن، بانک مرکزی یا وزارت دارایی کشور خریدار باشد حداقل نرخ بیمه اعتبار صادرات کالا با رعایت دوره اعتبار مجاز انواع کالاها موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه و حداقل یک ماه به شرح جدول زیر تعیین و محا‎‏ًٌٍَُسبه می‌گردد:

گروه ریسک

نرخ به درصد

۱

۳/۰ + (دوره اعتبار) × ۰۱/۰

۲

۵/۰ + (دوره اعتبار) × ۰۱/۰

۳

۷/۰ + (دوره اعتبار) × ۰۲/۰

۴

۹/۰ + (دوره اعتبار) × ۰۳/۰

۵

۳/۱ + (دوره اعتبار) × ۰۴/۰

۶

      ۷/۱+ (دوره اعتبار) × ۰۵۷۵/۰

۷

۱/۲ + (دوره اعتبار) × ۰۸/۰

تبصره ۱- منظور از دوره اعتبار، فاصله زمانی تاریخ حمل و تاریخ سررسید پرداخت به ازای هر ماه می‌‌باشد.

تبصره ۲- در صورتی ‌که دوره اعتبار بیش از ۲۳ ماه باشد به ازای هر ماه مازاد۱۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهد گردید.

تبصره ۳- در مواردی ‌که کالا طی چند مرحله حمل گردد، دوره اعتبار بر اساس میانگین مدت دوره اعتبار در هر مرحله حمل محاسبه و تعیین خواهد شد.

تبصره ۴- در مواردی که بهای کالا به صورت قسطی پرداخت گردد، ‌حق‌بیمه هر قسط جداگانه محاسبه خواهد شد.

ماده ۲- در صورتی ‌که سایردستگاه‌های دولتی به عنوان خریدار یا ضامن، متعهد پرداخت شوند، ۵ درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد.

ماده ۳– در صورتی که خریدار خصوصی با تضمین یک بانک، متعهد پرداخت شود(نظیر اعتبار اسنادی L/C، ضمانت‌نامه بانکی، برات تضمین شده توسط بانک و یا سایر مواردی که یک بانک متعهد پرداخت می‌شود)۱۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهد شد.

ماده ۴– در صورتی که خریدار خصوصی بدون تضمین بانکی، متعهد پرداخت شود (نظیر ابزار پرداخت حساب باز، وصولی‌های ساده و فاقد تضمین بانکی)۶۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهد شد.

ماده ۵- نرخ‌های مذکور در جدول ذیل ماده یک  با لحاظ حداقل  ۱۰ درصد فرانشیز برای خطرات سیاسی و ۱۵ درصد برای خطرات غیر سیاسی می‌باشد.

ماده ۶– طبقه‌بندی کشورها بر حسب خطرات موضوع بیمه صادرات کالا بر اساس طبقه‌بندی متداول مراجع صالحه بین‌المللی و به شرح جدول پیوست تعیین می‌گردد. بیمه مرکزی ایران می‌تواند با توجه به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی طبقه‌بندی جدید کشورها را در صورت لزوم اعلام نماید.

ماده ۷– دوره اعتبار مجاز بر حسب نوع کالا به شرح زیر تعیین می‌شود.

ردیف

انواع کالا

طول دوره اعتبار مجاز

۱

مواد خام

۶ ماه

۲

کالاهای مصرفی

۶ ماه

۳

کالاهای مصرفی بادوام

۲ سال

۴

کالاهای واسطه‌ای

۲ سال

۵

کالاهای شبه سرمایه‌ای

۴ سال

۶

کالاهای سرمایه‌ای

۵ سال یا بیشتر

۷

ماشین‌آلات کامل

۵ سال یا بیشتر

ج- مؤسسات بیمه می‌توانند در موارد خاص با موافقت بیمه مرکزی ایران به موجب شرایط خصوصی حدود تعهدات خود را تغییر داده و یا نرخ دیگری را مورد عمل قرار دهند.

د- مؤسسات بیمه می‌توانند پس از اخذ موافقت بیمه مرکزی ایران در خصوص شرایط و نرخ، نسبت به صدور بیمه‌نامه صادرات خدمات اقدام نمایند.

 

جدول پیوست ‌آیین‌نامه شماره ۳۴

طبقه‌بندی ریسک سیاسی و اقتصادی کشورها

طبقه ریسک

کد

نام کشور

طبقه ریسک

کد

نام کشور

۶

SWZ

سوازیلند

۰

USA

ایالات متحده

۰

SWE

سوئد

۰

AUT

اتریش

۰

CHE

سوئیس

۷

ETH

اتیوپی

۷

SDN

سودان

۵

AZA

آذربایجان

۷

SUR

سورینام

۵

JOR

اردن

۷

SYR

سوریه

۷

ARG

آرژانتین

۷

SOM

سومالی

۶

ARM

ارمنستان

۷

SLE

سیرالئون

۵

URY

اروگوئه

۷

SYC

سیشل

ERI

اریتره

۲

CHL

شیلی

۷

UZB

ازبکستان

۷

IRQ

عراق

۰

ESP

اسپانیا

۲

SAI

عربستان سعودی

۰

AUS

استرالیا

۲

OMN

عمان

۰

SVN

اسلوواکی

۶

GHA

غنا

۲

EST

استونی

۳

RUS

فدراسیون روسیه

۰

SVN

اسلوونی

MNE

صربستان و مونته

۳

ZAF

آفریقای جنوبی

۰

FRA

فرانسه

۷

AFG

افغانستان

۰

FIN

فنلاند

۷

ECU

اکوادور

FJI

فیجی

۶

ALB

آلبانی

۵

PHL

فیلیپین

۳

DZA

الجزایر

۲

CYP

قبرس

۴

SLV

السالوادور

۷

KGZ

قرقیزستان

۰

DEU

آلمان

۴

KAZ

قزاقستان

۲

ARE

امارات متحده عربی

۲

QAT

قطر

۷

ATG

آنتیگ و باربادو

۳

CRI

کاستاریکا

۴

ABW

آروبا

NCL

کالدونیای جدید

۵

IDN

اندونزی

۷

KHM

کامبوج

۰

GBR

انگلستان

۷

CMR

کامرون

۷

AGO

آنگولا

۰

CAN

کانادا

۵

UKR

اوکراین

KIR

کروواسی

۷

UGA

اوگاندا

۰

KOR

کره جنوبی

۰

ITA

ایتالیا

۷

PRK

کره شمالی

۰

IRL

ایرلند

۴

COL

کلمبیا

۰

ISL

ایسلند

۶

KEN

کنیا

BRB

باربادوس

۷

CUB

کوبا

۳

BHS

باهاما

COM

کومور

۲

BHR

بحرین

 

۲

KWT

کویت

۴

BRA

برزیل

۶

CPV

کیپ ورده

BMU

برمودا

۶

GAB

گابن

۲

BRN

برونئی

۷

GMB

گامبیا

BDI

بروندی

GRD

گرانادا

۷

BLR

بلاروس

۶

GEO

گرجستان

۰

BEL

بلژیک

GRL

گرینلند

۳

BGR

بلغارستان

۵

GTM

گوآتمالا

۷

BLZ

بلیز

GUM

گوام

۶

BGD

بنگلادش

۷

GUY

گویان

۷

BEN

بنین

۷

GIN

گینه

BTN

بوتان

۷

GNQ

گینه استوایی

۲

BWA

بوتسوانا

۷

GNB

گینه بیسائو

۷

BFA

بورکینافاسو

۵

PNG

گینه پاپوا

۷

BIH

بوسنی و هرزگوین

۲

LTU

لتونی

۷

BOL

بولیوی

۷

LAO

لائوس

۶

PRY

پاراگوئه

۷

LBN

لبنان

۶

PAK

پاکستان

۶

LSO

لستو

PLW

پالائو

۰

LUX

لوگزامبورگ

۴

PAN

پاناما

۲

POL

لهستان

PYF

پلی نزی فرانسه

۷

LBR

لیبریا

۰

PRT

پرتغال

۶

BLY

لیبی

PRI

پرتوریکو

۲

LTU

لیتوانی

۴

PER

پرو

LIE

لیختن اشتاین

۷

TJK

تاجیکستان

۷

MDG

ماداگاسکار

۶

TZA

تانزانیا

۳

MUS

موریس

۳

THA

تایلند

۲

MAC

ماکائو

۷

TKM

ترکمنستان

۷

MWI

مالاوی

۵

TUR

ترکیه

۲

MLT

مالت

۲

TTO

ترینیداد و توباگو

۵

MDV

مالدیو

۷

TJO

توگو

۲

MYS

مالزی

TON

تونگا

۶

MLI

مالی

۳

TUN

تونس

۳

HUN

مجارستان

۶

JAM

جامائیکا

۳

MAR

مراکش

CYM

جزایر کایمان

۴

EGY

مصر

SLB

جزایرسلیمان

۷

MNG

مغولستان

VIR

جزایرویرجین

۵

MKD

مقدونیه

۷

CAF

افریقای مرکزی

۲

MEX

مکزیک

۱

CZE

چک

۷

MRT

موریتانی

۵

DOM

دمنیکن

۶

MOZ

موزامبیک

۷

COD

کنگو

 

۵

MDV

مولداوی

۷

COG

جمهوری کنگو

۷

MMR

میانمار

۷

TCD

چاد

FSM

میکرونزی

۲

CHN

چین

۳

NAM

نامیبیا

۰

DNK

دانمارک

۷

NPL

نپال

DMA

 دمنیکا

۰

NOR

نروژ

۷

RWA

روآندا

۷

NER

نیجر

۳

ROU

رومانی

۷

NGA

نیجریه

۶

ZMB

زامبیا

۷

NIC

نیکاراگوئه

۷

ZWE

زیمبابوه

۰

NZL

نیوزلند

۰

JPN

ژاپن

۶

VEN

ونزوئلا

۷

CIV

ساحل عاج

VUT

وانواتو

۷

STP

سائوتومه وپرینسیپل

۴

VNM

ویتنام

WSM

ساموآ

۷

HTI

هائیتی

SMR

سان مارینو

۰

NLD

هلند

۵

LKA

سریلانکا

۷

HND

هندوراس

۷

KNA

سنت کیت و نوویس

۳

IND

هندوستان

LCA

سنت لوسیا

۱

HKG

هنگ کنگ

۵

VCT

سنت وینسنت و گرنا

۶

YEM

یمن

۰

SGP

سنگاپور

۰

GRC

یونان

۶

SEN

سنگال