آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ (تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه ...)