مراجعه مستقیم برای دریافت خسارت

 

دستورالعمل مراجعه مستقیم برای دریافت خسارت

موضوع ماده (۱۴) قانون بیمه شخص ثالث

مصوب ۲۷/۹/۸۹ دولت

فصل اول  تعاریف و کلیات

ماده ۱– در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف قانون: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب ۱۳۸۷

ب بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پ صندوق: صندوق تأمین خسارتهای بدنی، موضوع ماده (۱۰) قانون

ت وسیله نقلیه: هرنوع وسیله نقلیه موتوری که برروی زمین یا ریل حرکت می‌کند.

ث شخص ثالث زیان‌دیده: هر شخصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون دچار زیان‌های بدنی یا مالی می‌شود، وکیل قانونی یا اولیای دم در صورت فوت وی به استثنای راننده مسبب حادثه.

ج خسارت‌های بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقض عضو ازکارافتادگی( جزئی یا کلی– موقت یا دایم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون و هزینه معالجه(چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد) به استثنای موارد مندرج در ماده (۷) قانون.

چ خسارت‌های مالی: زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون به اموال شخص ثالث وارد شود به استثنای موارد مندرج در ماده (۷) قانون.

ح فقدان بیمه‌نامه: وسیله نقلیه در زمان وقوع حادثه تحت پوشش بیمه موضوع قانون نباشد.

خ بیمه‌گر: هریک از شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را دارا می‌باشند.

د خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه: هرگونه خسارت بدنی واردشده به اشخاص ثالث که بر اساس قوانین و مقررات یا شرایط عمومی بیمه‌نامه پرداخت آن بر عهده بیمه‌گر مربوط نباشد. در هر صورت میزان تعهدات بیمه‌گر نمی‌تواند کمتر از حداقل الزامات مندرج در قانون باشد.

تبصره– شرایط عمومی بیمه‌نامه مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط بیمه مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

فصل دوم  خسارت‌های بدنی

ماده ۲– شخص ثالث زیاندیده یا ورثه قانونی وی حق دارد با ارائه مدارک موضوع ماده (۳) برای دریافت خسارت بدنی به طور مستقیم حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق مراجعه نماید.

ماده ۳– مدارک لازم برای بررسی و پرداخت خسارت بدنی متعلقه توسط بیمه‌گر و صندوق حسب مورد به شرح زیر می‌باشد:

۱-    اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

۲-    بیمه‌نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.

۳-    تصویر گواهینامه رانندگی مسؤول حادثه مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانندگی در گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه درج گردیده یا اینکه راننده مسؤول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه موجد حادثه باشد.

۴-     مدارک شناسایی مصدوم یا متوفی.

۵-     تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدم یا متوفی که در یکی از مراکز درمانی بستری شده باشد.

۶-     نظریه پزشکی قانونی .

۷-     تصویر مدرک شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود.

۸-     ارائه مدارک مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیومیت یا وکالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.

۹-     جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل‌شده متوفی.

تبصره ۱– پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارائه گواهی انحصار وراثت خواهد بود.

تبصره ۲- در صورت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، فرار یا عدم شناسایی مسؤول حادثه حسب مورد ارائه بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه، مدارک شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا گواهینامه رانندگی مسؤول حادثه برای ارائه به شرکت یا صندوق الزامی نیست.

ماده ۴– اشخاص ثالث زیان‌دیده در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت می‌توانند برای دریافت پنجاه درصد خسارت بدنی تقریبی، موضوع ماده (۱۶) قانون با ارائه مدارک موضوع ماده (۳) مستقیماً به شرکت بیمه مربوط یا صندوق مراجعه و خسارت متعلقه را مطالبه و دریافت نمایند.

تبصره ۱– در اجرای ماده(۱۵) قانون، بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت و در صورت وجود نقص در مدارک ارائه شده مراتب را ظرف یک هفته به صورت کتبی به متقاضی اعلام نمایند.

تبصره ۲ – بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد موظف است پس از صدور رأی قطعی مراجع قضایی و ارائه آن توسط اشخاص ثالث زیان‌دیده، باقی‌مانده خسارت متعلقه (موضوع قسمت اخیرماده ۱۶ قانون) را به شخص ثالث زیان‌دیده پرداخت نماید.

ماده ۵ – در حوادث رانندگی منجر به فوت، بیمه‌گر می‌تواند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه یا بیمه‌گذار و ورثه شخص ثالث، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارد شده را به وی پرداخت نماید.

فصل سوم  خسارت های مالی

ماده ۶– شخص ثالث زیان‌دیده حق دارد با ارائه مدرک موضوع ماه (۷) نسبت به دریافت خسارت مالی اقدام نماید.

ماده ۷– مدارک لازم برای بررسی و پرداخت خسارت مالی توسط بیمه‌گر مربوط به شرح زیر می‌باشد:

۱-   بیمه‌نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه بدون وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.

۲-   اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه یا نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

۳-   تصویر گواهینامه رانندگی مسؤول حادثه، مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانندگی در گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه درج گردیده یا اینکه راننده مسؤول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه موجد حادثه باشد.

۴-    تصویر مدرک شناسایی وسلیه نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود.

۵-    ارائه مدارک مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیومیت یا وکالت یا وصایت یا ولات خاص حسب مورد.

ماده ۸– در اجرای ماده (۱۸) قانون، بیمه‌گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک مذکور در ماده (۷) به استثنای بند (۲) آن، خسارت مالی زیان‌دیده را پرداخت نماید:

الف وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان‌دیده در زمان وقوع حادثه، دارای بیمه‌نامه معتبر باشند.

ب خسارت مالی واردشده یا مورد مطالبه شخص ثالث زیان‌دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی مندرج در ماده (۴) قانون باشد.

پ بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد.

ت حادثه رانندگی منجر به خسارت بدنی نشده باشد.

ث وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان‌دیده هم زمان مورد بازدید کارشناس منتخب بیمه‌گر مربوط قرار گیرند.

ماده ۹– میزان خسارت مالی واردشده به وسیله نقلیه شخص ثالث زیان‌دیده با توافق بیمه‌گر مربوط و شخص ثالث زیان‌دیده تعیین و به صورت نقدی پرداخت خواهد شد. در صورت عدم توافق شخص ثالث با مبلغ خسارت تعیین‌شده، بیمه‌گر مربوط موظف است وسلیه نقلیه شخص ثالث زیان‌دیده را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول وی باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید.

تبصره – در صورتی که اختلاف طرفین درخصوص میزان خسارت واردشده به وسیله نقلیه به روش مذکور در این ماده و همچنین میزان خسارت وارد شده به سایر اموال(غیر از وسیله نقلیه) حل و فصل نشود موضوع در کمیسیون حل اختلاف تخصصی، موضوع تبصره ماده (۱۷) قانون مطرح و رسیدگی می‌شود.

فصل چهارم  سایر مقررات

ماده ۱۰ – در صورتی که بیمه‌گر یا صندوق در مهلت مقرر در این آیین‌نامه نسبت به پرداخت خسارات متعلقه به شخص ثالث زیان‌دیده خودداری نمایند شخص ثالث زیان‌دیده می تواند موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید.

تبصره ۱– بیمه مرکزی موظف است ظرف پانزده روز به درخواست متقاضی رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید. در صورت احراز تخلف توسط بیمه‌گر مربوط، مطابق ماه (۲۸) قانون اقدام خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزی برای بیمه‌گر لازم‌الاجرا است.

تبصره ۲– اجرای این ماده نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان‌دیده به مراجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیت‌دار و طرح دعوی علیه بیمه‌گر یا صندوق نخواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.