بیمه دام و طیور (آیین نامه شماره ۱۵)

 

مجاز نمودن شرکت های بیمه به صدور بیمه نامه برای انواع دام و طیور
شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۵۳ تصویب نمود:
ماده ۱- موسسات بیمه کشور مجاز به صدور بیمه نامه برای بیمه انواع دام وطیور میباشند.
ماده ۲- شرایط عمومی بیمه نامه های بیمه دام وطیور از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از شش ماه اجراء آزمایشی برای تصویب به شورای عالی بیمه پیشنهاد خواهد شد.