بیمه انفجار اتمی

 

بیمه‌ خطرات‌ انفجار اتمی‌
این‌نوع‌بیمه‌نامه‌، خسارات‌جانی‌ و مالی‌ را تأمین‌ می‌کند. یکی‌ از شروط کمیسیون‌ انرژی‌ اتمی‌، اخذ پوششی‌جهت‌ خطرات‌ انفجار اتمی‌ است‌ بنابراین‌ خریدار این‌ گونه‌ بیمه‌نامه‌ها معمولا مسئولان‌ و گردانندگان‌ راکتورهای‌ اتمی‌هستند. این‌ بیمه‌نامه‌ها معمولا به‌ صورت‌ باز صادر می‌شود و کسانی‌ که‌ در رابطه‌ با این‌ رآکتورها دچار خسارت‌ یاغرامت‌ می‌شوند، می‌توانند از پوششهای‌ بیمه‌ای‌ آن‌ استفاده‌ کنند.
شرکتهای‌ سوئیس‌ بعد از اینکه‌ در سال‌ ۱۹۵۵ اتم‌ در خدمت‌ صلح‌ درآمد، اقدام‌ به‌ تشکیل‌صندوق‌ مشترک‌اتمی‌ کردند و پوششهای‌ بیمه‌ای‌ زیر را ارائه‌ دادند.
خسارات‌ وارده‌ به‌ اشیاء که‌ ناشی‌ از آتش‌سوزی‌، انفجار، برق‌زدگی‌، سقوط هواپیما باشد و نیز خسارات‌ناشی‌از افزایش‌ درجه‌ حرارت‌ رآکتورهای‌ اتمی‌.
خسارات‌ مذکور باید به‌ صورت‌ اتفاقی‌ باشد. برای‌ مثال‌، از کارافتادن‌ دستگاههای‌ خنک‌ کننده‌ رآکتورها.
خسارات‌ ناشی‌ از آلودگی‌ محیط زیست‌ به‌ اشعه‌ رادیواکتیویته‌ و یون‌زا نیز تحت‌ پوشش‌ قرار دارد.
خسارات‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌، ناشی‌ از اثر بروز اشعه‌ رادیواکتیویته‌ (منظور افرادی‌ که‌ با رآکتورها کار می‌کنند)
خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ (بیمه‌ مسئولیت‌) ناشی‌ از اثر اشعه‌ رادیواکتیویته‌ و یا انفجارهسته‌ای‌. حمل‌ و نقل‌ سوخت‌ و ضایعات‌ اتمی‌ هم‌ دارای‌ پوشش‌ بیمه‌ است‌.
در این‌ رشته‌ بیمه‌، نرخ‌ مورد محاسبه‌ با توجه‌ به‌ قدرت‌ رآکتور اتمی‌ و استانداردهای‌ ایمنی‌ و با در نظر گرفتن‌ آمار وخسارات‌ وارد توسط بیمه‌گران‌ تعیین‌ می‌شود.